Webináre

Ponúkame vzdelávanie formou online seminárov na vybrané pedagogické, špeciálno-pedagogické, psychologické, právne a ďalšie témy prednášané skúsenými odborníkmi z praxe z pohodlia Vášho domova. A to všetko z pohodlia Vášho domova.

Po náročnom pracovnom dni ponúkame online semináre, stačí sa len prihlásiť na vybraný seminár a získať cenné informácie z vybranej témy. Počas webinára je priestor na Vaše otázky, semináre sú zároveň recenzované ďalším odborníkom z praxe. Po webinári máte prístup k materiálom a možnosť opätovne si prehrať záznam.

Po absolvovaní webinára získa každý účastník osvedčenie o absolvovaní vzdelávacej akcie, online podporu na 3 mesiace a materiály k preberanej téme.

KATEGORIE:

Špeciálno pedagogické témy Psychologické témy Pedagogické témy

Všetky webináre

Pedagogický asistent v praxi

15. apríla
19:00 - 20:10

Pedagogických asistentov na Slovensku je stále nedostatok. Dôvodom je aj nedostatočné finančné ohodnotenie alebo nezáujem zo strany školy o ich prácu. Pedagogický asistent je súčasťou personálneho zabezpečenia integrovaného vzdelávania, ale aj podpora a pomoc pedagogickým zamestnancom pri práci so žiakmi/deťmi s rôznorodou diverzitou. Je rovnako významaným činiteľom výchovno-vzdelávacieho procesu ako ostatní pedagogickí zamestnanci. Počas webináru sa zameriame na náplň práce, kompetencie, jeho profesionalitu, osobnosť a predpoklad na výkon tejto profesie, ako aj na legislatívu, ktorá upravuje jeho pôsobenie v praxi.

Webinár je určený pre všetkých pedagogických zamestnancov materských škôl, základných škôl,stredných škôl i riaditeľov škôl.

 

Lektor: Mgr. Stanislava Slováková

Cena: 12 EUR

Integrácia Feuersteinovej a Daltonskej metódy do vyučovacieho procesu

16. apríla
18:00 - 19:10

Vo webinári si povieme, ako zaradiť Feuersteinovu a Daltonskú metódu do vyučovania tak, aby sme z nich mohli čerpať výhody, ktoré ponúkajú: rozvíjanie spolupráce, zodpovednej slobody, spolupatričnosti a budovanie kognitívneho rozvoja detí.

 

Lektor: Mgr. Patrícia Gajdošociová

Cena: 12 EUR

Kariérové poradenstvo pre žiakov ZŠ, SŠ, žiakov so špecifickými výchovno – vzdelávacími potrebami (ŠVVP)

17. apríla
19:00 - 20:10

Webinár zoznámi účastníkov s problematikou ako realizovať KP so žiakmi ZŠ, SŠ, so žiakmi so ŠVVP – úskalia práce, konkrétne postupy, kazuistiky  - skúsenosti od autorky programov.

Seminár je zameraný aj prakticky. Účastník môže komunikovať s lektorkou prostredníctvom online chatu.

Lektor: PhDr. Ľubomíra Dunčáková a Bc. et Bc. Diana Gerbocová

Cena: 12 EUR

Pohybové hry a aktivity v prírode a na pobyte vonku

17. apríla
18:00 - 19:10

Pohyb je nevyhnutný pre správny vývoj motoriky. Preto je nevyhnutné budovať pozitívny vzťah k pohybu a radosť zo samotného pobytu v prírode už od útleho detstva. Wo webinári si ukážeme tipy a praktické ukážky či cvičenia na rozvoj motorických schopností, koncentrácie, koordinácie pohybu (pravo-ľavej orientácie, orientácie v priestore), psychologické hry na pobyte vonku a hry na rozvoj fantázie.

Lektor: Mgr. Soňa Nemečkay

Cena: 12 EUR

Začíname s AAK

17. apríla
19:00 - 20:10

Počas webinára ponúkneme základné informácie o AAK a odpovede na otázky: Pri akých postihnutiach ju používať? Aký má vplyv používanie AAK na rozvíjanie reči? Oboznámime sa so stučným prehľadom metód a pomôcok, ktoré patria medzi AAK.

Lektor: PhDr. Denisa Bödöková

Cena: 12 EUR

Žiak s ADHD v škole - ako s ním pracovať

18. apríla
19:00 - 20:10

Deti s ADHD, ADD sú: nepozorné (nedokážu sa sústrediť dlhší čas, neudržia pozornosť, sú apatické, nemotivované – v škole a pri písaní úloh) hyperaktívne, motoricky nepokojné, neobratné, nie sú schopné sedieť dlhší čas pokojne, ľahko ich vyrušia vonkajšie podnety, sú netrpezlivé, často odpovedajú na otázku skôr, než je dokončená, s ťažkosťami plnia inštrukcie a výzvy, nedokončia začatú činnosť, zdá sa, že nepočúvajú, čo sa im hovorí. Je náročné udržať ich pozornosť. Ale vieme im pomôcť zvládať školu a sústrediť sa. O tom si povieme na dnešnom stretnutí.

Lektor: Mgr. Andrea Koristeková

Cena: 12 EUR

Terapia v škole - ako pomôcť žiakom napredovať

22. apríla
18:00 - 19:10

Vo webinári si predstavíme rôzne druhy terapií, ktoré môžeme využívať v prostredí školy – arteterapia, biblioterapia, ergoterapia, dramatoterapia, skupinová terapia. Povieme si, ako prostredníctvom jednotlivých terapií pracovať so žiakmi, ako im pomôcť sústrediť sa, napredovať a navodiť dobrú klímu v triede.  Ukážeme si príklady terapií, ktoré môžu triedni učitelia využiť na triednických hodinách.

Lektor: Mgr. Miroslava Priatková

Cena: 12 EUR

Deti robia chyby – a to je správne

23. apríla
19:00 - 20:10

Chyba. Toto slovo počujem niekedy až príliš často. Dnešná spoločnosť chyby nemá rada, v školách i rodinách je slovo chyba strašiakom pre deti všetkých vekových kategórií. Ale čo ak je opak pravdou? Čo ak chyba je vlastne úspechom? Čo ak pomocou chýb dokážeme identifikovať problémy a riešiť ich? Riadim sa heslom: Na chybách sa učíme. Chyby nás posúvajú vpred a otvárajú nám dvere do lepšieho sveta. Pomocou chýb čelíme novým výzvam. Pomocou prezentácie si povieme, čo sú to chyby, ako ich využiť vo svoj prospech, ako obrátiť chybu v úspech, ako sa učiť na chybách a mnoho iného.

Lektor: Mgr. Peter Kolesík

Cena: 12 EUR

Komunikačné zručnosti detí – problémy, riešenia, aktivity

23. apríla
19:00 - 20:10

Komunikačné zručnosti a komunikácia sú dôležitým predpokladom efektívneho zapojenia dieťaťa (ale aj dospelého) do spoločnosti. Deti môžu mať problém s komunikácou, ale aj tieto zručnosti sa dokážu naučiť. Dôležitá je pritom spolupráca rodič-dieťa-učiteľ. Ide nie len o správnu konverzáciu v rodine, ale aj o kultivovaný a spisovný prejav učiteľa. Webinár ponúkne účastníkom ,,iný“ pohľad na komunikačné bariéry, predstaví možné riešenia a konkrétne aktivity, ktorými sa komunikačné zručnosti dajú v predškolskom období rozvíjať-nie len v školskom prostredí, ale aj v domácom.

Webinár je určitený pre všetkých pedagogických a odborných zamestnancov materských škôl a pre rodičov detí predškolského veku.

Lektor: Mgr. Stanislava Slováková

Cena: 12 EUR

Špecifické poruchy učenia - prakticky - tipy a námety ako s deťmi pracovať?

24. apríla
19:00 - 20:10

Čo sú to vývinové poruchy učenia ? Ako ovplyvňujú vzdelávací a osobnostný rozvoj dieťaťa, žiaka v školskom veku. Ako môže rodič pomôcť svojmu dieťaťu, ak má dyslexiu, dysortografiu...? Čo má/môže robiť učiteľ?

Webinár je zameraný aj prakticky. Účastník môže komunikovať s lektorkou prostredníctvom online chatu - kladenie otázok už počas priebehu webinára je vítané.

Lektor: PhDr. Ľubomíra Dunčáková a Bc. et Bc. Diana Gerbocová

Cena: 12 EUR

4 567

Vzdelaných pedagógov

127

Webinárov

12

Spolupracujúcich pedagógov