Webináre

Ponúkame vzdelávanie formou online seminárov na vybrané pedagogické, špeciálno-pedagogické, psychologické, právne a ďalšie témy prednášané skúsenými odborníkmi z praxe z pohodlia Vášho domova. A to všetko z pohodlia Vášho domova.

Po náročnom pracovnom dni ponúkame online semináre, stačí sa len prihlásiť na vybraný seminár a získať cenné informácie z vybranej témy. Počas webinára je priestor na Vaše otázky, semináre sú zároveň recenzované ďalším odborníkom z praxe. Po webinári máte prístup k materiálom a možnosť opätovne si prehrať záznam.

Po absolvovaní webinára získa každý účastník osvedčenie o absolvovaní vzdelávacej akcie, online podporu na 3 mesiace a materiály k preberanej téme.

KATEGORIE:

Špeciálno pedagogické témy Psychologické témy Pedagogické témy

Všetky webináre

Orientácia pravo-ľavá a priestorová – ako to zvláda dieťa v MŠ

27. marca
19:00 - 20:10

Každá aktivita v MŠ, hra alebo cvičenie sa sústreďuje na rozvíjanie určitej psychickej funkcie, napríklad vizuomotoriky, grafomotoriky, percepčných schopností, rozvoja reči, jazyka a komunikácie alebo matematických schopností a pod. K úspešnému zvládnutiu školy je nevyhnutná aj pravo-ľavá orientácia. Dôležité je, aby dieťa vedelo ukázať, kde je vpravo a vľavo, aj vnútorné uvedomenie si priestoru. Dieťa sa s tým stretne už na začiatku povinnej školskej dochádzky. Musí sa zorientovať nielen v priestore školy a triedy, ale aj v knihe a zošite, pri písaní aj čítaní. Preto je nevyhnutné podporovať jej rozvoj už v predškolskom veku. Povieme si rôzne námety na rozvoj orientačných schopností.

Lektor: Mgr. Andrea Koristeková

Cena: 12 EUR

Pedagogická diagnostika v MŠ

27. marca
18:00 - 19:10

Pedagogické diagnostikovanie patrí ku každodennej praxi učiteľov materských aj základných škôl. Diagnostika je základ úspešného výchovno-vzdelávacieho procesu ale i zvýšenie jeho účinnosti. Slúži nám na lepšie porozumenie dieťaťu a jeho prežívaniu. Je nástrojom pre rozvoj jednotlivých oblastí pre správne fungovanie dieťaťa v MŠ. Webinár bude mať dve časti. Prvá časť bude teoreticko – informačná, ktorá zoznámi účastníkov s procesom pedagogickej diagnostiky. Definujeme si rozdiely v základných pojmoch a ukážeme si využívanie diagnostických metód a obsah pedagogickej diagnostiky v materskej škole. Druhá časť bude zameraná na konkrétnu analýzu produktov detskej činnosti, on-line diagnostiku a od pozorovania si prejdeme až k rozhovoru. Práca s dotazníkom a záznamovým hárkom bude súčasťou odborného webinára, ktorý uzatvoríme metódami, zásadami a faktormi pedagogického diagnostikovania s možnosťou on-line chatu s lektorkou a vedúcou pracovníčkou z praxe, pričom ponúkne aj priame odporúčania do pedagogickej praxe.

Lektor: Mgr. Stanislava Slováková

Cena: 12 EUR

Školský špeciálny pedagóg v ZŠ - práca v tíme

28. marca
19:00 - 20:10

Školský špeciálny pedagóg je na základnej škole pre žiakov preto, aby sa žiakom (i rodičom) účinne pomohlo, a tak sa im úspešne učilo, dobre sa v škole cítili, zažívali úspech v kolektíve žiakov, prežívali radosť zo školskej práce a vďaka tomu z nich vyrástli zdravé a harmonické osobnosti. Je dôležité, aby ŠŠP dokázal spolupracovať so žiakmi, rodičmi, pedagógmi, ale aj s odbornými zamestnancami školy, či poradenského zariadenia. Spolupráca s celým tímom je základom úspechu žiakov.

 

Lektor: Mgr. Andrea Koristeková

Cena: 12 EUR

Kariérové poradenstvo pre žiakov ZŠ, SŠ, žiakov so špecifickými výchovno – vzdelávacími potrebami (ŠVVP)

29. marca
19:00 - 20:10

Webinár zoznámi účastníkov s problematikou ako realizovať KP so žiakmi ZŠ, SŠ, so žiakmi so ŠVVP – úskalia práce, konkrétne postupy, kazuistiky  - skúsenosti od autorky programov.

Seminár je zameraný aj prakticky. Účastník môže komunikovať s lektorkou prostredníctvom online chatu.

Lektor: PhDr. Ľubomíra Dunčáková a Bc. et Bc. Diana Gerbocová

Cena: 12 EUR

Orientácia v psychiatrických diagnózach u detí

30. marca
18:00 - 19:10

Žiaľ, žijeme v dobe, kedy sú psychiatrické diagnózy tak časté, že už samotné deti sú zásobené odborným slovníkom a ospravedlňujú ním svoje správanie. Poďme sa vo webinári pozrieť na prehľad najčastejších diagnóz, s ktorými sa môžeme stretnúť v školskom prostredí. Ako ich môžeme rozpoznať? A čo je dôležité, čo s tým? Je vhodné poskytovať deťom úľavy vo vyučovaní pri každej duševnej poruche? V diskusii si môžeme zodpovedať tieto i ďalšie  otázky, ktoré pomôžu prepojiť pedagogickú skúsenosť a prax klinického psychológa z prostredia detskej psychiatrie.

 

Lektor: PhDr. Eva Baková

Cena: 12 EUR

Diagnostika školskej zrelosti

3. apríla
19:00 - 20:10

Školská zrelosť súvisí s dieťaťom, ktoré plní povinné predprimárne vzdelávanie a počas tohto obdobia sa pripravuje na vstup do základnej školy a zároveň je jeho podmienkou. Aby dokázala zvládať všetky situácie, musí byť vyspelé a zrelé po emocionálnej stránke, mentálnej a telesnej stránke. Počas webinára sa zameriame na školskú zrelosť, pedagogickú diagnostiku, pripravenosť dieťaťa na vstup do školy, testovanie školskej zrelosti a na záver poskytneme námety a inšpirácie pre učiteľov materských škôl, pre ktorých je tento webinár určený.

Lektor: Mgr. Stanislava Slováková

Cena: 12 EUR

Dramatoterapia v MŠ

4. apríla
18:00 - 19:10

Webinár bude zameraný na základné informácie o dramatoterapii. Povieme si o jej pozitívnych vplyvoch  na dieťa. Ukážeme si, ako dramatoterapiu viesť. Budeme si hovoriť o konkrétnych príkladoch, ktoré môžeme využívať v materskej škole.

Lektor: Mgr. Miroslava Priatková

Cena: 12 EUR

Ako reagovať na sebapoškodzovanie?

5. apríla
18:00 - 19:10

Emócie v dospievaní presahujú normu svojou intenzitou aj variabilitou. Nie každý sa vie s dospievaním pri množstve súčasných podnetov vysporiadať adekvátne. Niekto púta pozornosť, iný hľadá úľavu, niekto je zas jednoducho zvedavý...viacero dôvodov vedie dospievajúce deti k činu tak zásadnému, akým je sebapoškodzovanie. Vo webinári skúsime porozumieť cykleniu takéhoto správania. Zároveň si uvedieme spôsoby komunikácie a reakcií na sebapoškodzovanie, ktoré budú dieťaťom prijímané ako prospešné.

 

 

 

Lektor: PhDr. Eva Baková

Cena: 12 EUR

Cvičenia a pomôcky pre žiakov s NKS na 1.stupni

6. apríla
19:00 - 20:10

Praktický webinár s ukážkami   pomôcok, pracovných listov a cvičení na rozvíjanie deficitných jazykových oblastí u žiakov s NKS. Súčasťou budú aj pracovné listy  pri automatizácii nesprávnej výslovnosti (fixácia hlásky R, diferenciácia sykaviek v písanom texte, texty na precvičovanie sykaviek). Pracovné listy a prístupy učiteľa pri ťažkostiach s čítaním a porozumením textov. Cvičenia na rozvíjanie slovnej zásoby, naratívnych schopností. Ako pomôcť pri písaní slohu, čitateľského denníka, pomôcky na upevňovanie gramatických javov.

Lektor: PhDr. Denisa Bödöková

Cena: 12 EUR

Problémové dieťa na ZŠ

11. apríla
19:00 - 20:10

Problémové správanie môžeme vymedziť ako správanie, ktoré je pre učiteľa neprijateľné. Problémové správanie je problémovým iba preto, že sa ako také javí učiteľovi. A keďže všetci učitelia sú jedineční, tak to, čo sa jednému z nich zdá ako problém, nemusí sa to druhému zdať tiež. Niektorý učiteľ ochotne toleruje určitú mieru rozprávania medzi deťmi iný učiteľ vyžaduje úplné ticho...Hovorenie bez dovolenia, vyhýbanie sa práci, prečo takto niektorí žiaci reagujú a čo nám pomôže si povieme na dnešnom stretnutí.

 

Lektor: Mgr. Andrea Koristeková

Cena: 12 EUR

4 567

Vzdelaných pedagógov

127

Webinárov

12

Spolupracujúcich pedagógov