Webináre | Archív

Ponúkame vzdelávanie formou online seminárov na vybrané pedagogické, špeciálno-pedagogické, psychologické, právne a ďalšie témy prednášané skúsenými odborníkmi z praxe z pohodlia Vášho domova. A to všetko z pohodlia Vášho domova.

Po náročnom pracovnom dni ponúkame online semináre, stačí sa len prihlásiť na vybraný seminár a získať cenné informácie z vybranej témy. Počas webinára je priestor na Vaše otázky, semináre sú zároveň recenzované ďalším odborníkom z praxe. Po webinári máte prístup k materiálom a možnosť opätovne si prehrať záznam.

Po absolvovaní webinára získa každý účastník osvedčenie o absolvovaní vzdelávacej akcie, online podporu na 3 mesiace a materiály k preberanej téme.

Archív webinárov

Nesprávna výslovnosť hlások č, š, ž, c, s, z

22. mája
19:00 - 20:10

Kedy je vhodný čas začať s trénovaním týchto hlások? Ako správne postupovať, ak nám dieťa „šušle“? Ponúkneme ukážku prípravných cvičení na vyvodenie hlások, cvičenia sluchového vnímania a rozlišovania hlások. Súčasťou webinára bude ukážka pracovných listov, pracovných zošitov a logopedických pomôcok pri fixácii a automatizáci týchto hlások v bežnej reči, príklady hier a aktivít z dielne logopéda.

Lektor: PhDr. Denisa Bödöková

Cena: 12 EUR

Argumentácia a argumentačné fauly

16. mája
18:00 - 19:10

Argumenty a argumentácia. Sprevádza nás celý život. Argumentujeme v práci, v rodine, v škole, v partnerských vzťahoch ako aj v manželstve. Dnešná komplikovaná doba je zameraná hlavne na rýchlosť a efektivitu a z argumentácie sa stáva sťažnosť alebo prosba. V školách na všetkých stupňoch tomu nie je inak. Vedieť správne argumentovať je základom inteligentnej diskusie ako aj riešenia problému ale hlavne – pochopenia a rešpektovania jedného k druhému. Vysvetlíme si, čo je to argumentácia, predstavíme si základné argumentačné fauly, uvedieme príklady argumentácií ako aj prácu s EQ pri argumentačnom „súboji“ a mnoho iného. 

Lektor: Mgr. Peter Kolesík

Cena: 12 EUR

IVP pre žiaka so ŠVVP - námety pri vypracovaní

16. mája
19:00 - 20:10

V ostatnom čase narastá na základných školách počet žiakov so špecifickými výchovnovzdelávacími potrebami. Jedná sa o žiakov s vývinovými poruchami učenia, žiakov s poruchami aktivity a pozornosti ale aj o žiakov so zmyslovým, či telesným znevýhodnením. Ich vzdelávanie nesie so sebou mnohé úskalia. Jednou z možností vzdelávania žiakov s uvedenými ťažkosťami je individuálna integrácia v bežnej škole spolu so žiakmi bez špeciálnych potrieb. Je to náročný a najmä dlhodobý proces. Je preto nevyhnutné začať s jeho realizáciou v čo najkratšom čase od diagnostikovania prvotných príznakov. Je dôležité stanoviť podmienky a vypracovať pre žiaka taký plán, ktorý bude v súlade s požiadavkami výchovno-vzdelávacieho procesu a jeho diagnózy.

Lektor: Mgr. Andrea Koristeková

Cena: 12 EUR

Protistresové zručnosti nielen pre deti

15. mája
18:00 - 19:10

Praktické tipy ako trénovať počas bežného dňa protistresové zručnosti. Veďme deti ku zodpovednosti za svoje správanie. Deti sa môžu naučiť vnímať svoje napätie a nájsť uvoľnenie v sebe. Spoznávanie svojich možnosti môže byť zábava.

 

Lektor: Ing. Bc. Ivona Mokcsay Končeková

Cena: 12 EUR

Kritické myslenie

14. mája
19:00 - 20:10

Kritické myslenie sa vyznačuje nasledujúcimi vlastnosťami:

·        KredibilitaOverenie pôvodu zdroja informáciejeho uznávanie ďalšími dôveryhodnými zdrojmi, jeho opakovaná spoľahlivosť

·        AnalyzovateľnosťOpis získania podkladov a tvorby záverov, ktorý je dostatočne detailný na to, aby ho bolo možné replikovať

·        TransparentnosťŽiadne dáta a postupy sa nevynechávajú ani nezatajujú (napríklad preto, lebo nesedia do schémy)

·        UžitočnosťRozširuje naše poznanie a dennú prax

Už Sokrates vedel, že prítomnosť (či absencia) sa najlepšie posilňujú počas dialógu, v ktorom si partneri vymieňajú a dopĺňajú svoje poznatky a odhaľujú ich slabiny. Vo webinári sa budeme venovať tomu, ako ich rozvíjať prostredníctvom sokratovského dialógu, a jednak upozorníme na skutočnosť, že samotné kritické myslenie nie je všemocnou zbraňou, ktorá zabráni všetkým spoločenským nedostatkom.

Na príkladoch ukážeme, ako sa dá kritické myslenie rozvíjať prostredníctvom dialógu v školských a mimoškolských podmienkach.

Lektor: prof. RNDr. Jozef Hvorecký, PhD.

Cena: 12 EUR

Hra ako podpora pozitívnych vzťahov v triede

13. mája
19:00 - 20:10

Vo webinári  si povieme o dôležitosti hier pri vytváraní pozitívnych vzorcoch správania sa žiakov v triede. Budeme si hovoriť o konkrétnych hrách, ktoré rozvíjajú pozornosť, empatiu, spolupatričnosť. Predstavíme si hry, ktoré zmierňujú agresivitu u žiakov i tie, ktoré im pomôžu k sústredenosti a rozvíjajú pamäť.

Lektor: Mgr. Miroslava Priatková

Cena: 12 EUR

Pozitívne budovanie vzťahov v triede

9. mája
18:00 - 19:10

 Vstupy do tried, konzultovanie správania s triednymi učiteľmi, učiteľmi predmetov. Spolupráca medzi jednotlivými zamestnancami školy (najčastejšie medzi triednymi učiteľmi, špeciálnym pedagógom a pedagogickým asistentom). Vhodné materiály na prácu so žiakmi 1.,2. stupňa ZŠ, prínosné kurzy, školenia. Využitie projektívnych metód pri práci so žiakmi.

Lektor: Mgr. Dominika Spodniaková

Cena: 12 EUR

Problémové dieťa v MŠ

9. mája
19:00 - 20:10

Keďže spúšťačom problémového správania je spektrum príčin, učiteľov zaujímajú hlavne tie, ktoré môžu eliminovať či odstrániť v spolupráci s rodičmi alebo odborníkmi. Odborníci rozlišujú vnútorné a vonkajšie príčiny problémového správania detí. Vplyvy skupiny tiež patria k významným determinantom problémového správania detí. Dieťa napodobňuje správanie jej členov, snaží sa byť obľúbeným, ale v predškolskom veku ešte nedokáže zvážiť riziká aj racionálne vysvetliť svoje negatívne správanie. Aby sme čo najviac eliminovali vznik problémového správania, je potrebné pre deti  vytvoriť pevný režim dňa. Učiteľ môže na pochopenie a precítenie konfliktnej situácie zvoliť hru na rozvoj emocionality detí, prípadne prečítať príbeh.

Lektor: Mgr. Andrea Koristeková

Cena: 12 EUR

Kedy začať s logopédiou? Ako správne motivovať rodiča aj dieťa?

6. mája
19:00 - 20:10

Jednou z najčastejších otázok je kedy vyhľadať logopéda, kedy počkať? Ako trénovať, aby logopédia nebola nudná? Aká je postupnosť v cvičeniach? Stačí dieťa iba opravovať? Poskytneme odpovede na tieto otázky.

 

Lektor: PhDr. Denisa Bödöková

Cena: 12 EUR

Žiaci so ŠVVP na školách -ako s nimi pracovať a ako ich hodnotiť

2. mája
19:00 - 20:10

Vykonávať odborné činnosti v rámci špeciálnopedagogickej diagnostiky, individuálneho, skupinového alebo hromadného poradenstva a intervencie deťom a žiakom s mentálnym postihnutím, sluchovým postihnutím, zrakovým postihnutím, telesným postihnutím, s narušenou komunikačnou schopnosťou, autizmom alebo ďalšími pervazívnymi vývinovými poruchami, viacnásobným postihnutím, chorým alebo zdravotne oslabeným, s vývinovými poruchami a odborné činnosti spojené s reedukáciou porúch správania. Poskytovať špeciálnopedagogické poradenstvo a konzultácie zákonným zástupcom detí alebo žiakov a pedagogickým zamestnancom škôl a školských zariadení. V rámci inklúzie je nevyhnutné im vytvárať adekvátne podmienky na ich rast a napredovanie. No v rámci VV procesu spolu s intaktnými žiakmi to často býva náročné. Povieme si ako s nimi pracovať a na čo nesmieme zabudnúť.

Lektor: Mgr. Andrea Koristeková

Cena: 12 EUR

4 567

Vzdelaných pedagógov

127

Webinárov

12

Spolupracujúcich pedagógov