Webináre | Archív

Ponúkame vzdelávanie formou online seminárov na vybrané pedagogické, špeciálno-pedagogické, psychologické, právne a ďalšie témy prednášané skúsenými odborníkmi z praxe z pohodlia Vášho domova. A to všetko z pohodlia Vášho domova.

Po náročnom pracovnom dni ponúkame online semináre, stačí sa len prihlásiť na vybraný seminár a získať cenné informácie z vybranej témy. Počas webinára je priestor na Vaše otázky, semináre sú zároveň recenzované ďalším odborníkom z praxe. Po webinári máte prístup k materiálom a možnosť opätovne si prehrať záznam.

Po absolvovaní webinára získa každý účastník osvedčenie o absolvovaní vzdelávacej akcie, online podporu na 3 mesiace a materiály k preberanej téme.

Archív webinárov

Rozvíjanie lexikálno-sémantickej roviny u detí v MŠ

23. marca
19:00 - 20:10

Lexikálno-sémantická rovina je oblasť zaoberajúca sa významom slov a slovnou zásobou. Už okolo 10.mesiaca života dieťaťa možno evidovať začiatky rozvoja pasívnej slovnej zásoby  - dieťa začína rozumieť reči dospelých.  Je potrebné klásť dostatočnú pozornosť aj tejto jazykovej rovine. Počas webinára sa oboznámime s jej vývinom od 3 do 6 rokov, povieme si tipy a námety ako ju rozvíjať v každom vývinovom období od 3-4 rokov, od 4-5 rokov a od 5-6 rokov.

 

Lektor: PhDr. Denisa Bödöková

Cena: 12 EUR

Fóbicko-úzkostné poruchy v detskom veku

22. marca
18:00 - 19:10

Deti s fóbicko-úzkostnou poruchou sa nevedia z emocionálnej bolesti, ktorú prežívajú pri náhlych zmenách či strese vyrozprávať. Nedisponujú adekvátnymi sociálnymi zručnosťami a následne zlyhávajú v kontakte s rovesníkmi, učiteľmi i v bežných denných činnostiach. Nakoľko sa sebahodnota dieťaťa formuje na základe sociálnych vzťahov, dieťa trpí menejcennosťou, neistotou a uzatvára sa. Webinár ponúka priblíženie  tejto problematiky, možnosti orientačnej diagnostiky a praktické rady ako s takýmto dieťaťom správne pracovať a komunikovať.

Lektor: PhDr. Eva Baková

Cena: 12 EUR

Dialóg ako cesta ku kritickému mysleniu

20. marca
19:00 - 20:10

Kritické myslenie sa vyznačuje nasledujúcimi vlastnosťami:

·        KredibilitaOverenie pôvodu zdroja informáciejeho uznávanie ďalšími dôveryhodnými zdrojmi, jeho opakovaná spoľahlivosť

·        AnalyzovateľnosťOpis získania podkladov a tvorby záverov, ktorý je dostatočne detailný na to, aby ho bolo možné replikovať

·        TransparentnosťŽiadne dáta a postupy sa nevynechávajú ani nezatajujú (napríklad preto, lebo nesedia do schémy)

·        UžitočnosťRozširuje naše poznanie a dennú prax

Už Sokrates vedel, že prítomnosť (či absencia) sa najlepšie posilňujú počas dialógu, v ktorom si partneri vymieňajú a dopĺňajú svoje poznatky a odhaľujú ich slabiny. Vo webinári sa budeme venovať tomu, ako ich rozvíjať prostredníctvom sokratovského dialógu, a jednak upozorníme na skutočnosť, že samotné kritické myslenie nie je všemocnou zbraňou, ktorá zabráni všetkým spoločenským nedostatkom.

Na príkladoch ukážeme, ako sa dá kritické myslenie rozvíjať prostredníctvom dialógu v školských a mimoškolských podmienkach.

Lektor: prof. RNDr. Jozef Hvorecký, PhD.

Cena: 12 EUR

Tvorivé hry a zábavné cvičenia na podporu predčitateľskej gramotnosti

20. marca
19:00 - 20:10

Pripravme pre deti atraktívne prostredie v ktorom sa zameriame na rozvíjanie predčitateľskej gramotnosti. Využijeme projektovú metódu s podporou interaktívneho prostredia v ktorom budeme u detí rozvíjať samostatnosť, fantáziu a tvorivosť.

 

Lektor: Mgr. Soňa Nemečkay

Cena: 12 EUR

Najčastejšie poruchy reči u detí v MŠ

16. marca
19:00 - 20:10

Medzi najčastejšie poruchy reči u detí v MŠ patria vývojová dysfázia, poruchy výslovnosti- dyslália a zajakavosť. Poťas webinára si postupne stručne charakterizujeme jednotlivé  poruchy reči (definícia a príčiny vzniku). Následne sa webinár bude venovať základným postupom a metódam terapie, oboznámite sa s príkladmi a postupmi pri vyvodzovaní hlások. Odpovieme si aj na otázku ako postupovať pri zajakávaní.

Lektor: PhDr. Denisa Bödöková

Cena: 12 EUR

Mindfulness a spokojné dieťa.

15. marca
19:00 - 20:10

Nácvik bdelej pozornosti zlepšuje učenie, emočnú inteligenciu a celkovú pohodu.

Je vhodný pre deti od 5 rokov. Dobré výsledky sú aj pri poruchách autistického spektra, ADHD, dyslexia. Pocit šťastia vychádza zo spokojnosti. Tu a teraz....byť prítomný na vyučovaní nie len fyzicky. Nové podnety, ktoré deťom pomôžu hľadať silu a spokojnosť v sebe .

 

Lektor: Ing., Bc. Ivona Mokcsay Končeková

Cena: 12 EUR

Skupinová práca s triedou

14. marca
18:00 - 19:10

Webinár je zameraný na prácu pedagóga so školskou triedou. Povieme si v ňom, čo je to skupinová práca. Predstavíme si vedenie skupiny. Povieme si o dôležitosti skupinovej dynamiky. Naučíme sa efektívne pracovať s triedou so zameraním na zlepšenie vzťahov v triedach.

Lektor: Mgr. Miroslava Priatková

Cena: 12 EUR

Rozvíjanie matematických predstáv u detí v predškolskom veku

13. marca
19:00 - 20:10

Oboznamovanie detí s matematickými predstavami začína  v momente, kedy si dieťa osvojuje reč.  Preto je rozvíjanie matematických predstáv v materskej škole veľmi dôležité a podstatné.  Hlavným cieľom webinára sú praktické ukážky, nápady a rady pre vzbudenie záujmu detí o zábavnú matematiku. Súčasťou webinára sú aj ukážky hier,  pracovných listov a úloh, ktoré hravou  a nenútenou formou lákajú deti k rozvíjaniu matematických predstáv.

Lektor: Mgr. Denisa Maslíková

Cena: 12 EUR

Hry a cvičenia pre deti s vývinovou jazykovou poruchou

9. marca
19:00 - 20:10

Vývin reči u dieťaťa podlieha variabilite, rovnako ako ako aj jeho celkový psychomotorický vývin. Z oneskoreného vývinu reči sa môže a nemusí „odštartovať“ normálny vývin reči. Môže to byť prvý príznak narušeného vývinu reči. Praktický webinár ponúka pomôcky, cvičenia a hry zamerané na rozvíjanie hrubej motoriky, grafomotoriky, na rozvíjanie ťažkostí v gramatickej aj významovej stránke reči u detí s vývinovou jazykovou poruchou od 3 do 6 rokov.

 

Lektor: PhDr. Denisa Bödöková

Cena: 12 EUR

Čo ešte podporiť u nášho predškoláka?

8. marca
19:00 - 20:10

Prázdniny sa chýlia pomaly ku koncu a vy máte doma malého predškoláka, ktorého čaká nástup do školy?  Práve teraz je vhodný čas podporiť ho vo všetkých oblastiach, ktoré v škole bude potrebovať, ale hlavne zamerať sa na jeho emocionálnu zrelosť. Poďme sa teda pozrieť nato, čo všetko je pre bezproblémový štart v škole dôležité ovládať, a ako jednotlivé schopnosti u dieťaťa rozvíjať.

Lektor: Mgr. Veronika Nemčoková

Cena: 12 EUR

4 567

Vzdelaných pedagógov

127

Webinárov

12

Spolupracujúcich pedagógov