Webináre

Ponúkame vzdelávanie formou online seminárov na vybrané pedagogické, špeciálno-pedagogické, psychologické, právne a ďalšie témy prednášané skúsenými odborníkmi z praxe z pohodlia Vášho domova. A to všetko z pohodlia Vášho domova.

Po náročnom pracovnom dni ponúkame online semináre, stačí sa len prihlásiť na vybraný seminár a získať cenné informácie z vybranej témy. Počas webinára je priestor na Vaše otázky, semináre sú zároveň recenzované ďalším odborníkom z praxe. Po webinári máte prístup k materiálom a možnosť opätovne si prehrať záznam.

Po absolvovaní webinára získa každý účastník osvedčenie o absolvovaní vzdelávacej akcie, online podporu na 3 mesiace a materiály k preberanej téme.

KATEGORIE:

Špeciálno pedagogické témy Psychologické témy Pedagogické témy

Najnovšie webináre

Ako na čiastkové oslabenia - praktické rady pre žiakov so ŠVVP v ZŠ

25. septembra
19:00 - 20:10

Škola pri predchádzaní opakovaniu ročníka dodržuje niekoľko základných bodov, ktoré realizuje počas školského roka. Patrí sem: monitoring žiakov,  identifikovanie žiakov v riziku školského neúspechu, sledovanie základných rizikových faktorov odporúčaných na začiatku každého polroka. Identifikovanie príčin rizika prostredníctvom rozhovoru získava učiteľ alebo člen školského podporného tímu informácie, ktoré pomôžu určiť dôvody, prečo žiak vymeškal, alebo sa zhoršili jeho akademické či výchovné výsledky,  alebo iné okolnosti, ktoré môžu viesť k školskému neúspechu. Podpora v škole . Škola zavedie podporné opatrenia pre žiaka vo svojej réžii, napríklad v podobe doučovania, účasti v školskom klube detí či stretnutí so školskými psychológom. Prevažujú podporné a motivujúce podnety a minimalizujú sa reštriktívne opatrenia.

 

Lektor: Mgr. Andrea Koristeková

Cena: 12 EUR

Muzikoterapia ako efektívny spôsob relaxácie

25. septembra
18:00 - 19:10

Oddychovať sa dá rôznymi spôsobmi, no nie všetky vedú k upokojeniu mysle i tela. Muzikoterapia je typ relaxácie, ktorý rozvíja naše zmysly, myslenie i cítenie a v neposlednom rade aj kreativitu. Vo webinári si predstavíme muzikoterapiu a jej druhy. Ukážeme si jej prínos pre ľudský organizmus. Povieme si, aký vplyv má muzikoterapia na žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami a ako ju môžeme takýmto žiakom predostrieť. V neposlednom rade sa ju naučíme efektívne využívať nielen vo vzdelávacom procese, ale aj v našich bežných životoch.

Lektor: Mgr. Miroslava Priatková

Cena: 12 EUR

Literatúra pre deti predškolského veku

26. septembra
18:00 - 19:10

Cieľom webinára je zorientovať poslucháčov v hodnotovom kontexte slovenskej literatúry pre deti predčitateľského veku a oboznámiť ich s reprezentatívnymi dielami jej najvýznamnejších predstaviteľov. Poslucháči nadobudnú poznatky z teórie literatúry pre deti, ako aj praktické zručnosti potrebné na rozvíjanie komunikačných a literárnych kompetencií detí v predškolskom období. Počas 120 minút si na webinári rozoberieme pojem, vznik a vývin literatúry pre deti, žánrovú skladbu literatúry pre deti, ľudovú rozprávku, riekanky a riekankovosť ako výrazová hodnota v poézii pre deti, význam leporela pri výchove literatúrou a k literatúre, knižné hračky, autorské rozprávky, spoločenskú prózu a umelecko-náučnú literatúru pre deti. Webinár je určený pre pedagógov materských škôl, asistentov učiteľa alebo budúcich pedagógov a taktiež pre rodičov detí predškolského veku.

Lektor: Mgr. Stanislava Slováková

Cena: 12 EUR

Školský podporný tím - práca s každým žiakom

26. septembra
19:00 - 20:10

Výchovno-vzdelávací systém na Slovensku reflektuje významnú potrebu orientovať výchovu a vzdelávanie na každé dieťa/žiaka, jeho individuálne výchovno-vzdelávacie potreby a prirodzenú tendenciu rozvíjať sa v celoživotnom procese učenia sa. To si vyžaduje zvyšovanie ľudského potenciálu na školách, aplikácie inovácií v prístupoch a zefektívnenie práce nielen zo strany pedagogických zamestnancov1), ale všetkých tých, ktorí učiacim sa osobnostiam poskytujú v prostredí škôl a školských zariadení starostlivosť, pomoc a podporu. Školský podporný tím (ďalej len „ŠPT“) je dôležitým spolunositeľom inkluzívnych zmien v školskom prostredí, pričom škola získava: tím odborníkov priamo na škole, rozvoj inkluzívneho vzdelávania, metodickú podporu učiteľom v rôznych situáciách v rámci výchovno-vzdelávacieho procesu, posilnenie kompetencií učiteľov riešiť výzvy pri uplatňovaní princípov inkluzívneho vzdelávania, podporu v situáciách nefunkčnej komunikácie so zákonnými zástupcami dieťaťa/žiaka a inými blízkymi osobami.

 

 

 

Lektor: Mgr. Andrea Koristeková

Cena: 12 EUR

Ruka v ruke- spolupráca materskej školy s rôznymi organizáciami

27. septembra
18:00 - 19:10

Cieľom webinára je poukázať na potrebu a význam kooperácie materskej školy s rodinou, so základnou školou a s ďalšími inštitúciami zúčastňujúcimi sa na výchovno-vzdelávacom procese dieťaťa predškolského veku. Materská škola patrí medzi výchovno-vzdelávacie inštitúcie, v ktorej dochádza k cieľavedomej a riadenej edukácii, kde deti získavajú základné poznatky, informácie, vedomosti, zručnosti, postoje a hodnoty. Pre kvalitnejšie fungovanie materských škôl a najmä pre učenie pre život je potrebné, aby dochádzalo k spolupráci s rôznymi inštitúciami. Ich spolupráca prispieva hlavne k celkovému rozvoju osobnosti dieťa, k spestreniu výchovno-vzdelávacieho procesu, čo umožňuje deťom učiť sa nezámerne v neobvyklých podmienkach a priamou skúsenosťou. Gro webinára budú tvoriť už zrealizované aktivity s jednotlivými inštitúciami.

 

Lektor: Mgr. Denisa Maslíková

Cena: 12 EUR

Žiak a dieťa s narušenou komunikačnou schopnosťou v praxi

27. septembra
19:00 - 20:10

Žiakov s poruchami reči pribúda. Vo webinári získate vhľad do problematiky , ale najmä praktické rady, tipy ako pracovať so žiakom s NKS a ako spolupracovať s jeho rodičmi. Čo všetko označujeme NKS? V ktorom veku dieťaťa je potrebné vyhľadať logopéda a čo ďalej? Čo môže/má robiť rodič? Ako sa NKS prejavuje v školskom výkone a čo môže/má robiť učiteľ/škola?

Seminár je interaktívny. Účastník môže komunikovať s lektorkou prostredníctvom online chatu –reakcie a kladenie otázok už počas priebehu webinára je vítané.

Webinár je určený pre pedagogických pracovníkov a ďalších záujemcov o prednášané témy.

Lektor: PhDr. Ľubomíra Dunčáková a Bc. et Bc. Diana Gerbocová

Cena: 12 EUR

4 567

Vzdelaných pedagógov

127

Webinárov

12

Spolupracujúcich pedagógov

Záznamy webinárov

Primeraná sebadôvera ako dôležitý faktor v školskom prostredí

20. septembra
18:00 - 19:10

V detskom veku a v rovnako i v priebehu dospievania vystupujeme v interakcii s ľuďmi a dosahujeme svoje ciele na základe subjektívnej predstavy, ktorú máme o sebe. Neprimeraná sebadôvera detí býva často prekrytá klamlivým sebakompenzovaním, ktoré sa objavuje v podobe izolácie alebo agresie. Skutočný zápas sa pritom odohráva vo vnútri dieťaťa. Ak chceme dieťa s úzkosťou, poruchou pozornosti, či len klasickými strachmi posúvať vo vzdelávaní vpred, potrebujeme začať pri jeho presvedčení, že je toho ozaj schopné. Vo webinári sa lektorka zameriava aj na jednotlivé praktické postupy ako identifikovať neprimeranú sebadôveru u detí s fokusom na jej úpravu.

 

Lektor: PhDr. Eva Baková

Cena: 12 EUR

Diagnostika detského výtvarného prejavu

19. septembra
18:00 - 19:10

Kresba je v živote dieťaťa dôležitá a magická. Dieťa v nej vyjadruje všetko, čo v živote prežíva, je odrazom jeho skúseností, ale napovie aj to, či sa vyvíja správne. Slúži ako diagnostická pomôcka, metóda terapie, či ako spôsob klinickej práce. Pre dieťa je kresba veľmi príťažlivou, no na druhej strane, náročnou intelektuálnou činnosťou, zložitým systémom s hlbokým významom. Počas webinára, ktorý je určený nie len pre všetkých pedagógov materských a základných škôl (najmä 1.stupeň), vychovávateľov, ale aj rodičov a psychológov, či terapeutov, si uvedieme vývinové štádia detskej kresby, diagnostické aspekty a testovanie detskej kresby, pričom záver ponúkne aj kritéria hodnotenia detského výtvarného prejavu s dôrazom na rôzne prvky a znaky v kresbe.

 

Lektor: Mgr. Stanislava Slováková

Cena: 12 EUR