Webináre

Ponúkame vzdelávanie formou online seminárov na vybrané pedagogické, špeciálno-pedagogické, psychologické, právne a ďalšie témy prednášané skúsenými odborníkmi z praxe z pohodlia Vášho domova. A to všetko z pohodlia Vášho domova.

Po náročnom pracovnom dni ponúkame online semináre, stačí sa len prihlásiť na vybraný seminár a získať cenné informácie z vybranej témy. Počas webinára je priestor na Vaše otázky, semináre sú zároveň recenzované ďalším odborníkom z praxe. Po webinári máte prístup k materiálom a možnosť opätovne si prehrať záznam.

Po absolvovaní webinára získa každý účastník osvedčenie o absolvovaní vzdelávacej akcie, online podporu na 3 mesiace a materiály k preberanej téme.

KATEGORIE:

Špeciálno pedagogické témy Psychologické témy Pedagogické témy

Najnovšie webináre

Jazykové konverzácie zábavne a efektívne

29. júna
19:00 - 20:10

Predmet konverzácie z cudzieho jazyka býva strašiakom pre mnohých žiakov. Nedostatok slovnej zásoby a minimálna znalosť gramatiky často odrádzajú žiakov od komunikácie. Nájsť správny systém a zvoliť správnu metódu býva dosť náročné aj pre samotných učiteľov. Webinár je zameraný na praktickú realizáciu vyučovacej hodiny.

Lektor ponúkne nápady a návody, ako postupovať pri osvojení si slovnej zásoby a rozvíjaní jazykových zručností.

Lektor: Mgr. Slavomír Gál

Cena: 12 EUR

Odmeny a tresty vo vyučovacom procese

30. júna
19:00 - 20:10

 Motivácia má vo vyučovacom procese svoje nenahraditeľné miesto. Odmeny a tresty už v minulosti tvorili jej podstatnú časť. Webinár je zameraný na to zistiť, ktoré formy odmien a trestov sú efektívne, a ktorým by sa mal učiteľ vyhýbať. Metóda „cukra a biču“ už dávno nie je to jedinou „motivačnou“ metódou, a webinár ukáže aj iné spôsoby ako žiaka posúvať ďalej.   

Webinár je zameraný aj prakticky. Účastník môže komunikovať s lektorkou prostredníctvom online chatu - kladenie otázok už počas priebehu webinára je vítané.

Lektor: Mgr. Slavomír Gál

Cena: 12 EUR

Spolupráca tímu odborníkov na ZŠ pri žiakoch so ŠVVP

6. júla
18:00-20:00

Na dnešnom stretnutí si povieme o odborných tímoch na školách, ktoré by mali na škole vytvárať pozitívnu klímu a samozrejme vytvárať rovnaké možnosti pre všetkých žiakov ktorí sa zúčastňujú výchovno-vzdelávacieho procesu. Povieme si o žiakoch so ŠVVP, ktorí  potrebujú primárne pomoc z ich strany, ale tím odborníkov je potrebný a nápomocný pri všetkých žiakoch. V neposlednom rade je dôležitá aj spolupráca s pedagógmi a rodičmi.

 

Lektor: Mgr. Andrea Koristeková

Cena: 16 EUR

Literatúra pre deti predškolského veku

13. júla
18:00-20:00

Cieľom webinára je zorientovať poslucháčov v hodnotovom kontexte slovenskej literatúry pre deti predčitateľského veku a oboznámiť ich s reprezentatívnymi dielami jej najvýznamnejších predstaviteľov. Poslucháči nadobudnú poznatky z teórie literatúry pre deti, ako aj praktické zručnosti potrebné na rozvíjanie komunikačných a literárnych kompetencií detí v predškolskom období. Počas 120 minút si na webinári rozoberieme pojem, vznik a vývin literatúry pre deti, žánrovú skladbu literatúry pre deti, ľudovú rozprávku, riekanky a riekankovosť ako výrazová hodnota v poézii pre deti, význam leporela pri výchove literatúrou a k literatúre, knižné hračky, autorské rozprávky, spoločenskú prózu a umelecko-náučnú literatúru pre deti. Webinár je určený pre pedagógov materských škôl, asistentov učiteľa alebo budúcich pedagógov a taktiež pre rodičov detí predškolského veku.

 

Lektor: Mgr. Stanislava Slováková

Cena: 16 EUR

Ako budovať inkluzívne prostredie v MŠ a ZŠ

20. júla
18:00 - 20:00

Praktické uskutočňovanie inklúzie a inkluzívnej edukácie v materskej škole v ideálnej aj reálnej podobe – „ako sa to dá“  s detičkami s rozmanitými potrebami v materskej škole. Spolupráca učiteľka  - rodič a ďalší.

Webinár je zameraný aj prakticky. Účastník môže komunikovať s lektorkou prostredníctvom online chatu - kladenie otázok už počas priebehu webinára je vítané. Buďte súčasťou programu, pripravte si vaše otázky a problémové prípady z praxe, keďže v priebehu dvojhodinového webinára bude priestor na konzultáciu a riešenie problémových situácií. Spolu sa budem snažiť hľadať riešenie. 2 hodiny, dve lektorky, 2x viac času, dvojnásobné množstvo informácií, 2x viac skúseností, nápadov, inšpirácií...

 

Lektor: PhDr. Ľubomíra Dunčáková a Bc. et Bc. Diana Gerbocová

Cena: 16 EUR

Cvičenia a hry pre deti s NKS od 3. do 6. rokov

27. júla
18:00-20:00

Praktický webinár so zameraním na rozvíjajúce aktivity, hry a cvičenia na rozvíjanie narušenej komunikačnej schopnosti. Stručný prehľad logopedických pomôcok, pracovných listov a zošitov. Cvičenia budú podľa jednotlivých jazykových rovín. V rámci foneticko-fonologickej roviny to budú oromotorické cvičenia, dýchacie a fúkacie cvičenia, cvičenia pri automatizácii správnej výslovnosti sykaviek, hlásky L a R. Ponúkneme aj cvičenia na rozvíjanie gramatických rovín, pri eliminovaní dysgramatizmov. Cvičenia na rozvíjanie slovnej zásoby, porozumenia reči. Rozvíjanie naratívnych schopností.

Lektor: PhDr. Denisa Bödöková

Cena: 16 EUR

4 567

Vzdelaných pedagógov

127

Webinárov

12

Spolupracujúcich pedagógov

Záznamy webinárov

Žiak s dyslexiou na základnej škole – metódy ako s ním pracovať?

22. júna
19:00 - 20:10

Online vzdelávací webinár predstaví dyslexiu trochu z iného uhla, lektorka ponúka účastníkom možnosť zapojiť sa do diskusie a zdieľať svoje skúsenosti formou online chatu. Prezentuje využiteľné metódy v praxi, ktoré môžu pedagógovia využiť pri vzdelávaní žiakov so špecifickými poruchami.

 

Lektor: PhDr. Ľubomíra Dunčáková a Bc. et Bc. Diana Gerbocová

Cena: 12 EUR

Vizuomotorika, grafomotorika, hrubá motorika a ako ju rozvíjať:

22. júna
19:00 - 20:10

Motorické schopnosti majú súvis so všetkými ostatnými oblasťami vývinu. Ak dieťa zlyháva v oblasti hrubej motoriky, môžeme predpokladať, že v období zaškolenia sa u neho prejavia rôzne čiastkové oslabenia naznačujúce ťažkosti v učení. Hrubá motorika dovoľuje deťom objavovať svet okolo nich, manipulovať s predmetmi a osamostatňovať sa. Rozvíja sa pri prirodzenom pohybe alebo športe. Vo webinári sa zameriame na praktické ukážky rozvoja hrubej motoriky a grafomotoriky. 

 

Lektor: Mgr. Veronika Nemčoková

Cena: 12 EUR