DVPP | Webináre

Ponúkame vzdelávanie formou online seminárov na vybrané pedagogické, špeciálne-pedagogické, psychologické, právne a ďalšie témy prednášané skúsenými odborníkmi z praxe z pohodlia Vášho domova.

Po náročnom pracovnom dni ponúkame online prednášky, stačí sa len prihlásiť na vybraný seminár a získať cenné informácie na preberanú tému. Behom semináru je priestor na Vaše otázky, semináre sú recenzované ďalším odborníkom z praxe, prístup k materiálom a opätovné prehranie záznamu.

Po absolvovaní seminára získa každý účastník osvedčenie o absolvovaní vzdelávacej akcie, online podporu na 3 mesiace, materiály k preberanej téme.

vlavici.cz DVPP a webináře

Zvyčajná dĺžka seminára je 70 minút

Materiály v elektronickej podobe

Online podpora na 3 mesiace

Najnovšie webináre

Oblasti v ktorých vzdelávame

Špeciálne pedagogické témy

 • Školská zrelosť
 • Práca so žiakom s ŠVP
 • Tvorba individuálneho vzdelávacieho plánu
 • Podporné opatrenia na základnej škole  
 • Logopedické témy
 • Začleňovanie žiakov s ŠVP
 • Práca so žiakmi s OMJ a i.

Psychologické témy

 • Poruchy správania, ADHD

 • Pochvala a tresty

 • Prezentačné zručnosti u pedagógov

 • Práca s „problémovým“ žiakom a i.

Sociálno-patologické javy

Medailónky našich odborníkov

Pedagóg, špeciálny pedagóg, výchovný poradca, lektor

Vyštudoval špeciálnu pedagogiku a učiteľstvo pre materské školy a prvý stupeň základných škôl, kvalifikáciu si doplnil aj pre výkon funkcie výchovného poradcu. Pracuje ako učiteľ a výchovný poradca na základnej škole a špeciálny pedagóg v špeciálne pedagogickom centre pre žiakov s postihnutím.

Profesijne sa zaoberá vzdelávaním žiakov so špecifickými poruchami učenia, reedukáciou špecifických porúch učenia a začleňovaním žiakov s odlišným materským jazykom do českého prostredia. Vo voľnom čase sa venuje divadlu a herectvu, vedie divadelný súbor a v rámci svojej profesie sa zameriava na dramaterapiu u žiakov s kombinovaným postihnutím.

Vyštudovala jednoodborovú psychológiu na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. Už počas štúdia ju chytila za srdce problematika detí s interpersonálnou traumou a následnými poruchami správania. V tejto téme po vyštudovaní naďalej pokračuje. Pracovala na základnej škole ako školská psychologička, na projekte sanácie rodinného prostredia s rodinami v kríze a v detskom domove. Voľný čas trávi najradšej s priateľmi, so psom, či pri dobrej knihe.

Zapojte sa do projektu

Vzdelávací portál V lavici, s.r.o. hľadá do svojho tímu pedagógov, odborníkov, lektorov a ďalších aktívnych účastníkov, ktorí by sa radi zapojili do nového projektu.

Ponúkame spoluprácu v oblasti vzdelávania, doučovanie žiakov, poradenstva, tvorby didaktických pomôcok i ďalšieho.

Dlhodobá spolupráca na zaujímavom projekte pre pedagógov, žiakov, školy, asistentov pedagóga i širokú verejnosť. Neváhajte nám ponúknuť svoje služby a pridať sa do projektu, ktorý nielen vzdeláva, ale aj pomáha každému, kto pomoc potrebuje.

KONTAKTUJTE NÁS

V lavici s.r.o., Všetky práva vyhradené, Obchodné podmienky, GDPR