Webináre

Ponúkame vzdelávanie formou online seminárov na vybrané pedagogické, špeciálno-pedagogické, psychologické, právne a ďalšie témy prednášané skúsenými odborníkmi z praxe z pohodlia Vášho domova. A to všetko z pohodlia Vášho domova.

Po náročnom pracovnom dni ponúkame online semináre, stačí sa len prihlásiť na vybraný seminár a získať cenné informácie z vybranej témy. Počas webinára je priestor na Vaše otázky, semináre sú zároveň recenzované ďalším odborníkom z praxe. Po webinári máte prístup k materiálom a možnosť opätovne si prehrať záznam.

Po absolvovaní webinára získa každý účastník osvedčenie o absolvovaní vzdelávacej akcie, online podporu na 3 mesiace a materiály k preberanej téme.

KATEGORIE:

Špeciálno pedagogické témy Psychologické témy Pedagogické témy

Najnovšie webináre

Hra ako podpora pozitívnych vzťahov v triede

4. marca
18:00 - 19:10

Vo webinári  si povieme o dôležitosti hier pri vytváraní pozitívnych vzorcoch správania sa žiakov v triede. Budeme si hovoriť o konkrétnych hrách, ktoré rozvíjajú pozornosť, empatiu, spolupatričnosť. Predstavíme si hry, ktoré zmierňujú agresivitu u žiakov i tie, ktoré im pomôžu k sústredenosti a rozvíjajú pamäť.

Lektor: Mgr. Miroslava Priatková

Cena: 12 EUR

Argumentácia a argumentačné fauly

4. marca
19:00 - 20:10

Argumenty a argumentácia. Sprevádza nás celý život. Argumentujeme v práci, v rodine, v škole, v partnerských vzťahoch ako aj v manželstve. Dnešná komplikovaná doba je zameraná hlavne na rýchlosť a efektivitu a z argumentácie sa stáva sťažnosť alebo prosba. V školách na všetkých stupňoch tomu nie je inak. Vedieť správne argumentovať je základom inteligentnej diskusie ako aj riešenia problému ale hlavne – pochopenia a rešpektovania jedného k druhému. Vysvetlíme si, čo je to argumentácia, predstavíme si základné argumentačné fauly, uvedieme príklady argumentácií ako aj prácu s EQ pri argumentačnom „súboji“ a mnoho iného. 

Lektor: Mgr. Peter Kolesík

Cena: 12 EUR

Fóbicko-úzkostné poruchy v detskom veku

6. marca
18:00 - 19:10

Deti s fóbicko-úzkostnou poruchou sa nevedia z emocionálnej bolesti, ktorú prežívajú pri náhlych zmenách či strese vyrozprávať. Nedisponujú adekvátnymi sociálnymi zručnosťami a následne zlyhávajú v kontakte s rovesníkmi, učiteľmi i v bežných denných činnostiach. Nakoľko sa sebahodnota dieťaťa formuje na základe sociálnych vzťahov, dieťa trpí menejcennosťou, neistotou a uzatvára sa. Webinár ponúka priblíženie  tejto problematiky, možnosti orientačnej diagnostiky a praktické rady ako s takýmto dieťaťom správne pracovať a komunikovať.

Lektor: PhDr. Eva Baková

Cena: 12 EUR

Ako naučiť dieťa správne vyslovovať hlásky L a R

6. marca
19:00 - 20:10

V tomto webinári sa budeme venovať deťom, ktoré nevedia správne vysloviť hlásky L a R. Uvedieme postupy pri vyvodzovaní hlások, akým chybám sa vyhýbať pri utvrdzovaní hlások v reči. Ponúkneme ukážku prípravných cvičení na vyvodenie hlások, cvičenia sluchového vnímania. Súčasťou webinára bude ukážka pracovných listov, hier,  pracovných zošitov a logopedických pomôcok pri fixácii a automatizácii týchto hlások v bežnej reči.

 

Lektor: PhDr. Denisa Bödöková

Cena: 12 EUR

Živá a neživá príroda hravou formou

7. marca
18:00 - 19:10

Spoznávajme tajomstvá života pomocou príbehov, pokusov a hier. Naučme deti naučiť sa chápať súvislosti a rozvíjať konvergentné myslenie ako súčasť každodenného života.

 

Lektor: Mgr. Soňa Nemečkay

Cena: 12 EUR

Asistent učiteľa - praktické skúsenosti so žiakmi

7. marca
19:00 - 20:10

Zatiaľ čo sa učitelia starajú o vzdelávacie potreby žiakov školy, asistenti učiteľov sú schopní vyvinúť na nich určitý tlak a majú jedinečnú pozíciu na to, aby oslovili deti, aby zabezpečili prístup k ich lekciám. Vzhľadom na to, že často trávi čas so žiakmi aj mimo vyučovania, napríklad cez prestávky a po vyučovaní, má jedinečnú šancu nahliadnuť do ich vnímania školy, vycítiť ich problémy. Mal by vedieť odhadnúť možnosti svojich postupov, vedieť aj dobre improvizovať a rýchlo konať v nepredvídaných situáciách. Mal by byť dobrým stratégom a vo svojej práci využívať okrem iného najmä zážitkové učenie.

Lektor: Mgr. Andrea Koristeková

Cena: 12 EUR

4 567

Vzdelaných pedagógov

127

Webinárov

12

Spolupracujúcich pedagógov

Záznamy webinárov

Žiak s poruchami správania a práca s ním

29. februára
18:00 - 19:10

Predstavíme si jednotlivé poruchy správania. Povieme si, ako správanie ovplyvňuje učenie a sústredenie. Ukážeme si, ako efektívne pracovať so žiakom s poruchami správania. Ako mu pomôcť zvládať emócie a ako ho naučiť učiť sa.

Lektor: Mgr. Miriam Priatkova

Cena: 12 EUR

Ako budovať inkluzívne prostredie v MŠ a ZŠ

28. februára
19:00 - 20:10

Praktické uskutočňovanie inklúzie a inkluzívnej edukácie v materskej škole v ideálnej aj reálnej podobe – „ako sa to dá“  s detičkami s rozmanitými potrebami v materskej škole. Spolupráca učiteľka  - rodič a ďalší.

Webinár je zameraný aj prakticky. Účastník môže komunikovať s lektorkou prostredníctvom online chatu - kladenie otázok už počas priebehu webinára je vítané. Buďte súčasťou programu, pripravte si vaše otázky a problémové prípady z praxe, keďže v priebehu dvojhodinového webinára bude priestor na konzultáciu a riešenie problémových situácií. Spolu sa budem snažiť hľadať riešenie.

Lektor: PhDr. Ľubomíra Dunčáková a Bc. et Bc. Diana Gerbocová

Cena: 12 EUR