Webináre

Ponúkame vzdelávanie formou online seminárov na vybrané pedagogické, špeciálno-pedagogické, psychologické, právne a ďalšie témy prednášané skúsenými odborníkmi z praxe z pohodlia Vášho domova. A to všetko z pohodlia Vášho domova.

Po náročnom pracovnom dni ponúkame online semináre, stačí sa len prihlásiť na vybraný seminár a získať cenné informácie z vybranej témy. Počas webinára je priestor na Vaše otázky, semináre sú zároveň recenzované ďalším odborníkom z praxe. Po webinári máte prístup k materiálom a možnosť opätovne si prehrať záznam.

Po absolvovaní webinára získa každý účastník osvedčenie o absolvovaní vzdelávacej akcie, online podporu na 3 mesiace a materiály k preberanej téme.

KATEGORIE:

Špeciálno pedagogické témy Psychologické témy Pedagogické témy

Najnovšie webináre

Dyskalkúlia - ako ju spoznať?

27. septembra
19:00 - 20:10

Ako prebieha diagnostika a čo môže pedagóg spraviť a ako pomôcť žiakom s dyskalkúliou. Ako môžeme nastaviť korekčné cvičenia pre žiakov s touto poruchou. Ako vplýva aj na ostatné predmety vo výchovno-vzdelávacom procese. 

Lektor: Mgr. Andrea Koristeková

Cena: 12 EUR

Rozvíjanie predčitateľskej gramotnosti v MŠ prostredníctvom aktívnej knihy

28. septembra
18:00 - 19:10

Vo webinári sa dozvieme o dôležitosti rozvíjania predčitateľskej gramotnosti v predškolskom období.  Ukážeme a rozoberieme  si jednotlivé hry a aktivity zamerané na predčitateľskú gramotnosť. Predstavíme si aktívnu knihu a naučíme sa tvoriť jednoduché úlohy. Účastník webinára získa základný materiál na vytvorenie aktívnej knihy.

Lektor: Mgr. Soňa Nemečkay

Cena: 12 EUR

Motivácia žiakov - pohľad scestovaného učiteľa

28. septembra
19:00 - 20:10

Prednášajúci vyučoval v mnohých krajinách sveta, vrátane exotických ako India, Mexiko, Papua Nová Guinea, Spojené Arabské Emiráty. Tak zistil, že v mentalita žiakov a ich správaní sa odráža (okrem iného aj) prevládajúci spôsob výučby v danej krajine. Webinár bude teda niečo ako „pedagogický cestopis“ ukazujúci a vysvetľujúci, ako atmosféra v učebni reflektuje spoločenskú klímu a vzťahy účastníkov v nej – buď motivuje žiakov učiť sa alebo ich od toho odrádza.

Samozrejme, webinár poskytne obraz, ktorý je do veľkej miery subjektívny, lebo postavený na mojich osobných skúsenostiach. Verím však, že nepriamo ukáže, že vzdelávací systém je iba zrkadlom toho, čo sa (vo väčšom rozsahu) deje vo zvyšku spoločnosti.

Lektor: prof. RNDr. Jozef Hvorecký, PhD.

Cena: 12 EUR

Rozvíjanie finančnej gramotnosti v predprimárnom vzdelávaní

29. septembra
19:00 - 20:10

Zámerom webinára Finančná gramotnosť  v predprimárnom vzdelávaní je rozvíjať aktuálne kompetencie pedagógov, rodičov a vychovávateľov, ktorí pracujú s deťmi a chcú rozvíjať finančnú gramotnosť novými netradičnými postupmi a smermi. Ďalej sa budeme zaoberať  konkrétnymi metodickými postupmi a ukážkami vzdelávacích aktivít, ktoré sú zamerané na položenie základov rozvíjania finančnej gramotnosti u detí predškolského veku s rešpektovaním na  ich vekové a individuálne osobitosti.

Webinár je zameraný aj prakticky. Účastník môže komunikovať s lektorkou prostredníctvom online chatu - kladenie otázok už počas priebehu webinára je vítané.

Lektor: Mgr. Denisa Maslíková

Cena: 12 EUR

Arteterapia u detí s mentálnym postihnutím

4. októbra
18:00 - 19:10

Webinár sa zameriava na arteterapiu a jej využitie pri deťoch s mentálnym postihnutím. Budeme sa venovať konkrétnym prvkom arteterapie. Jej prínosom pre duševné i fyzické zdravie človeka. Povieme si, ako viesť arteterapiu u dieťaťa s mentálny postihnutím a ako mu vďaka jednotlivým arteterapeutickým činnostiam môžeme pomôcť napredovať.

Lektor: Mgr. Miroslava Priatková

Cena: 12 EUR

Adaptačné vzdelávanie učiteľov v materskej škole

5. októbra
18:00 - 19:10

Odborný webinár bude zameraný na  plánovanie a realizovanie  profesijného rozvoja začínajúceho učiteľa materskej školy v procese adaptačného vzdelávania. Adaptačné vzdelávanie je povinné pre každého začínajúceho pedagóga (absolventa), ktorý vstupuje prvýkrát do praxe a do prvého zamestnania v oblasti školstva. Webinár poskytuje praktické námety, čo všetky by sa malo počas adaptačného vzdelávania realizovať, čo sa očakáva od začínajúceho a uvádzajúceho učiteľa, ako dlho trvá takýto proces. Účastníci budú oboznámení s legislatívou, ktorá sa týka učiteľa pre predprimárne vzdelávanie v kariérovom stupni začínajúci pedagogický zamestnanec. Cieľová skupina webináru: učiteľ materskej školy v kariérovom stupni začínajúci pedagogický zamestnanec, študent odbornej pedagogickej školy v končiacom ročníku, príp. absolvent alebo študent v končiarom ročníku VŠ v programoch predškolskej a elementárnej pedagogiky.

Lektor: Mgr. Stanislava Slováková

Cena: 12 EUR

4 567

Vzdelaných pedagógov

127

Webinárov

12

Spolupracujúcich pedagógov

Záznamy webinárov

Riešenie šikany bez "úrazov"...

22. septembra
18:00 - 19:10

Ak je v školskom prostredí problémom šikana, zainteresovaných je mnoho strán, ktoré nie sú rovnocennými partnermi - žiaci, rodičia, učitelia, riaditeľ, školský psychológ. Nie je jednoduché riešiť konflikty tak, aby všetky strany boli spokojné s výsledkom. Vo webinári sa zameriame na spôsoby prevencie, identifikácie a riešenia šikany s čo najmenším dopadom na obeť ale i ďalšie zainteresované osoby.

Lektor: PhDr. Eva Baková

Cena: 12 EUR

IKT nástroje a hry podporujúce motiváciu žiakov

21. septembra
19:00 - 20:10

Praktické využívanie IKT je dlhodobým trendom v našej spoločnosti. Cieľom webinára je zamerať sa na možnosť používania informačno-komunikačných technológii vo výchovno-vzdelávacom procese na všetkých stupňoch škôl.  Webinár je zameraný na tvorbu Kahoot kvízov, Quizzis, a ich efektívne využitie v praxi. 

Lektor: Mgr. Slavomír Gál

Cena: 12 EUR