Webináre

Ponúkame vzdelávanie formou online seminárov na vybrané pedagogické, špeciálno-pedagogické, psychologické, právne a ďalšie témy prednášané skúsenými odborníkmi z praxe z pohodlia Vášho domova. A to všetko z pohodlia Vášho domova.

Po náročnom pracovnom dni ponúkame online semináre, stačí sa len prihlásiť na vybraný seminár a získať cenné informácie z vybranej témy. Počas webinára je priestor na Vaše otázky, semináre sú zároveň recenzované ďalším odborníkom z praxe. Po webinári máte prístup k materiálom a možnosť opätovne si prehrať záznam.

Po absolvovaní webinára získa každý účastník osvedčenie o absolvovaní vzdelávacej akcie, online podporu na 3 mesiace a materiály k preberanej téme.

KATEGORIE:

Špeciálno pedagogické témy Psychologické témy Pedagogické témy

Najnovšie webináre

Ako viesť efektívny rozhovor „nielen s rodičom“

9. februára
19:00 - 20:10

Vo webinári si definujeme pojem komunikácia. V praktických ukážkach sa oboznámime s vedením efektívneho rozhovoru nielen medzi pedagógom a rodičom. Ukážeme si, čomu sa v rozhovore vyvarovať a ako „dostať“ rodiča na svoju stranu, aj v prípade negatívnej kritiky. Komunikácia ma predsa ľudí spájať.

Lektor: Mgr. Veronika Nemčoková

Cena: 12 EUR

Humor vo vzdelávaní

13. februára
19:00 - 20:10

Pedagogické vedy venujú veľa pozornosti obsahu (s cieľom vybrať ho adekvátne k intelektuálnemu rozvoju žiaka) a didaktike (prispôsobiť mu formu podania). Menej sa venujú celkovému rozvoju osobnosti, tomu, ako daný predmet k nej prispieva. Žiaci vnímajú poznatky izolovane, čím vzniká výrazná priepasť najmä medzi prírodnými a humanitnými disciplínami. Vo webinári ukážeme, ako preklenúť túto priepasť vhodne voleným – neformálnym a zábavným – prístupom, využívajúcim väzby medzi predmetmi. Humor tu slúži ako „psychoterapia“ chrániaca žiakov pre psychickou únavou, dovoľujúca vidieť učebnú látku z inej perspektívy a zároveň vyjasňujúca väzby medzi – na prvý pohľad – vzdialenými pojmami.

Lektor: prof. RNDr. Jozef Hvorecký, PhD.

Cena: 12 EUR

Ako pracovať s dieťaťom pred vstupom do školy

14. februára
19:00 - 20:10

Povieme si, čo je to školská zrelosť a ako by mal byť pripravený predškolák na plnenie povinnej školskej dochádzky. Povieme si, čo je potrebné u predškoláka rozvíjať. Ukážeme si prakticky pracovné listy na rozvoj grafomotoriky, jemnej motoriky, sluchového a zrakového vnímania. Sluchovej analýzy aj syntézy. Na konci webinára prostredníctvom chatu môžu účastníci komunikovať s lektorom, ktorý im zodpovie na konkrétne otázky.

Lektor: Mgr. Andrea Koristeková

Cena: 12 EUR

Ako využívať prvky jógy v školskom systéme.

15. februára
19:00 - 20:10

Jóga prináša deťom aktívny pohyb, radosť a vnútorné naplnenie. Pôsobí na koncentráciu, rozvíja kreativitu, podporuje sebavedomie. Ukážeme si ako deťom pomôcť pri udržaní pozornosti. Ako ich uvoľniť pred náročnou prácou, zbaviť napätia, alebo naopak rozprúdiť energiu? Tieto tipy deti prekvapia a ocenia.

 

Lektor: Ing. Bc. Ivona Mokcsay Končeková

Cena: 12 EUR

Rozvíjanie morfologicko-syntaktickej roviny u detí v MŠ

16. februára
19:00 - 20:10

Táto jazyková rovina verbálnych prejavov pomerne presne odráža celkovú duševnú úroveň vývinu dieťaťa, preto je dôležité ju rozvíjať a skúmať už od útleho veku. Hravým spôsobom môžeme dosiahnuť, aby deti vnikli do systému gramatických pravidiel a vedeli ich správne aplikovať. Cvičenia, hry a pracovné listy na rozvíjanie gramatických štruktúr, pravidiel u detí vo veku od 3 do 6 rokov.

 

Lektor: PhDr. Denisa Bödöková

Cena: 12 EUR

Metódy v predčitateľskej gramotnosti

20. februára
19:00 - 20:10

Hoci sa čítať a písať deti učia až v škole, táto zručnosť sa rozvíja už od najútlejšieho veku. Omnoho skôr ako nastúpia do školy pochopia, že čítanie a písanie je pre nás zdrojom dôležitých informácií a aj vďaka nemu dokážeme spoznávať okolitý svet. V tomto webinári nájdete množstvo námetov , aktivít a činností, ktoré pomôžu podporovať komunikačné zručnosti detí, rozvíjať slovnú zásobu, fantáziu, tvorivosť, ale aj podnecovať záujem o čítanie. Správne  osvojené zručnosti v tejto oblasti  sú  zároveň dobrý predpoklad, že štart dieťaťa v škole bude bezproblémový.

Lektor: Mgr. Denisa Maslíková

Cena: 12 EUR

4 567

Vzdelaných pedagógov

127

Webinárov

12

Spolupracujúcich pedagógov

Záznamy webinárov

Hra ako podpora pozitívnych vzťahov v triede

6. februára
18:00 - 19:10

Vo webinári  si povieme o dôležitosti hier pri vytváraní pozitívnych vzorcoch správania sa žiakov v triede. Budeme si hovoriť o konkrétnych hrách, ktoré rozvíjajú pozornosť, empatiu, spolupatričnosť. Predstavíme si hry, ktoré zmierňujú agresivitu u žiakov i tie, ktoré im pomôžu k sústredenosti a rozvíjajú pamäť.

Lektor: Mgr. Miroslava Priatková

Cena: 12 EUR

Reč dieťaťa vo veku 3-4 rokov

2. februára
19:00 - 20:10

Webinár určený pre učiteľov MŠ, rodičov.  Stručný prehľad vývinových hľadísk z pohľadu všetkých jazykových rovín (výslovnosť, gramatika, porozumenie, pragmatika). Úskalia a komunikačné stratégie na rozvíjanie reči v tomto období. Praktická časť - námety, hry a logopedické pomôcky vhodné pri práci s dieťaťom v MŠ. 

Lektor: PhDr. Denisa Bödöková

Cena: 12 EUR