naše služby

Vzdelávací portál pre pedagógov, žiakov aj ich rodičov. Našou víziou je modernizácia slovenského školstva, ponúkame teda vzdelávanie také, aké si ho 21. storočie žiada.

Webináre

Online webináre na aktuálne témy z pedagogickej, psychologickej špeciálno – pedagogickej, právnej a sociálnej oblasti vedenej skúsenými lektormi, zamerané na prax.

Didaktické pomôcky

Didaktické pomôcky pre aktiváciu žiakov na hodiny slovenského jazyka a matematiky i na domáce precvičovanie a upevňovanie preberaného učiva. Prehľadové karty učiva pre jednoduché používanie a zapamätanie.

Logopédia V lavici

Logopedia V lavici

Je to o ľuďoch

Vzdelávacie online semináre, ktoré ponúkame, sú prednášané skúsenými a erudovanými odborníkmi z praxe, ktorí sa danou témou zaoberajú. Aj pri vzdelávaní sa z pohodlia domova máte možnosť priameho kontaktu s lektorom.

 • PhDr.
  Martin Staněk

  Pedagóg, špeciálny pedagóg, výchovný poradca, lektor

  Vyštudoval špeciálnu pedagogiku a učiteľstvo pre materské školy a prvý stupeň základných škôl, kvalifikáciu si doplnil aj pre výkon funkcie výchovného poradcu. Pracuje ako učiteľ a…

  PhDr.
  Ľubomíra Dunčáková

  Psychologička, školská psychologička, lektorka.

  Absolventka vysokoškolského jednoodborového štúdia psychológie. Kvalifikáciu si doplnila o postgraduálne štúdium školskej psychológie a doplňujúce pedagogické vzdelanie. Repertoár svojich…

  Prof.
  Jozef Hvorecký

  Vysokoškolský učiteľ, informatik, odborník na znalostný manažment a kritické myslenie, autor detských kníh

   

  Dôchodca – večný optimista. Behom aktívnej kariéry pôsobil na 17 univerzitách v 12 štátoch sveta. Jeho posledným úväzkom…

 • PhDr.
  Eva Baková

  Klinický psychológ, psychoterapeut

  Vyštudovala jednoodborovú psychológiu I. a II. stupňa, atestácia z klinickej psychológie, ukončila psychoterapeutický výcvik v KBT, potrebnú kvalifikáciu si doplnila i pre výkon práce s…

  Mgr.
  Veronika Kalinová

  Vyštudovala odbor psychológia na Univerzite Konštantína Filozofa v Nitre. Profesijné skúsenosti nadobudla na poziciách školského a poradenského psychológa. Vo svojej práci sa venuje významu a rozvíjaniu čítania u detí, nadaným žiakom, vzťahovej…

  Mgr.
  Slavomír Gál

  Prekladateľ,učiteľ angličtiny, konzultant, poradca a coach. Vyštudoval prekladateľstvo a tlmočníctvo v odbore: anglický a ukrajinský jazyk. Má dlhoročné skúsenosti s formálnym vzdelávaním v oblasti cudzích jazykov na rôznych úrovniach, od…

 • PhDr.
  Denisa Bödöková

  Logopéd

  Na Pedagogickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave som vyštudovala odbor klinická logopédia. Po ukončení vysokej školy som odborné skúsenosti nadobudla na pozícii školského logopéda v Osobitnej škole…

  Mgr.
  Denisa Maslíková

  Pedagóg, vedúca metodického združenia,

  Vyštudovala strednú pedagogickú a sociálnu akadémiu a učiteľstvo pre predprimárne a primárne vzdelávanie. Kvalifikáciu si ďalej dopĺňa rozširujúcim štúdiom špeciálnej pedagogiky na Univerzite…

  Mgr.
  Veronika Nemčoková

  Vyštudovala jednoodborovú psychológiu na univerzite sv. Cyrila a Metoda v Trnave. Už počas strednej pedagogickej školy praxovala v CPPPaP a špeciálnych materských školách a zaoberala sa najmä deťmi s VPU a poruchami správania.…

 • Bc.
  Diana Gerbocová

  Koordinátorka individuálnej činnosti a inklúzie v MŠ , lektorka špeciálnych edukačných aktivít , logopedická preventistka