Lektoři

Medailonky našich lektorů

Pedagóg, špeciálny pedagóg, výchovný poradca, lektor

Vyštudoval špeciálnu pedagogiku a učiteľstvo pre materské školy a prvý stupeň základných škôl, kvalifikáciu si doplnil aj pre výkon funkcie výchovného poradcu. Pracuje ako učiteľ a výchovný poradca na základnej škole a špeciálny pedagóg v špeciálne pedagogickom centre pre žiakov s postihnutím.

Profesijne sa zaoberá vzdelávaním žiakov so špecifickými poruchami učenia, reedukáciou špecifických porúch učenia a začleňovaním žiakov s odlišným materským jazykom do českého prostredia. Vo voľnom čase sa venuje divadlu a herectvu, vedie divadelný súbor a v rámci svojej profesie sa zameriava na dramaterapiu u žiakov s kombinovaným postihnutím.

Vyštudovala jednoodborovú psychológiu na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. Už počas štúdia ju chytila za srdce problematika detí s interpersonálnou traumou a následnými poruchami správania. V tejto téme po vyštudovaní naďalej pokračuje. Pracovala na základnej škole ako školská psychologička, na projekte sanácie rodinného prostredia s rodinami v kríze a v detskom domove. Voľný čas trávi najradšej s priateľmi, so psom, či pri dobrej knihe.

Psychologička, školská psychologička, lektorka.

Absolventka vysokoškolského jednoodborového štúdia psychológie. Kvalifikáciu si doplnila
o postgraduálne štúdium školskej psychológie a doplňujúce pedagogické vzdelanie. Repertoár svojich profesionálnych zručností si neustále rozširuje absolvovaním rôznych kurzov, výcvikov, školení: napr. Kurz hypnoterapie, Terapeutický výcvik v prístupe Snoezelen, kurz diagnostiky v metóde Benaudira, kurz INPP, kurz Bilateralnej integrácie, Tréning fonematického uvedomenia podľa Eľkonina, vývik v Metóde dobrého štartu, kurz v metóde SFUMATO, dlhodobé sociálno – psychologické výcviky v oblasti prevencie…

Je členkou Združenia pre kariérové poradenstvo a rozvoj kariéry a držiteľkou Národnej ceny kariérového poradenstva  za rok 2014 – za dlhoročný praktický prínos v tejto oblasti. Vyše 35 rokov pracuje ako psychologička v rezorte školstva: ako poradenská psychologička v centre pedagogicko – psychologického poradenstva a prevencie, ako školská psychologička v základnej škole, v súčasnosti pracuje ako poradenská psychologička v centre špeciálnopedagogického poradenstva pre deti s rôznym druhmi postihnutia. U klientov od narodenia až po ukončenie prípravy na povolanie (po skončení vysokej školy) pomáha riešiť dopad ich vývinového oneskorenia, zdravotného obmedzenia, postihnutia na ich osobnostný vývin, na ich výkon v edukácii na budúce uplatnenie sa na trhu práce a zapojenie sa do života. Poradenstvo poskytuje aj rodičom klientov a ich pedagógom. Pôsobí v teréne všetkých typov škôl: materských, základných, stredných a vysokých škôl.

 

V mimopracovnom čase  pôsobí ako lektorka a terapeutka špeciálnych aktivit v detskom vzdelávacom centre, kde využíva najnovšie špeciálne pomôcky a postupy.

Vysokoškolský učiteľ, informatik, odborník na znalostný manažment a kritické myslenie, autor detských kníh

 

Dôchodca – večný optimista. Behom aktívnej kariéry pôsobil na 17 univerzitách v 12 štátoch sveta. Jeho posledným úväzkom bolo online vzdelávanie na University of Liverpool so študentmi sediacimi za počítačmi okolo celej zemegule. V súčasnosti na najviac venuje písaniu detských populárno-vedeckých kníh s nádychom humoru. Ich cieľom je ukázať súvislosti medzi (zdanlivo) vzdialenými predmetmi, napríklad matematika, fyzika a slovenský jazyk, ako aj riešiť netradičné úlohy vedúce ku kritickému a kreatívnemu mysleniu a k tímovej spolupráci. Píše blogy zamerané na zlepšenie kvality vysokého školstva (https://blog.etrend.sk/jozef-hvorecky.html).

Klinický psychológ, psychoterapeut,

Vyštudovala jednoodborovú psychológiu I. a II. stupňa, atestácia z klinickej psychológie, ukončila psychoterapeutický výcvik v KBT, potrebnú kvalifikáciu si doplnila i pre výkon práce s deťmi: ročný výcvik v BFB, ďalšie špecifické kurzy pre diagnostiku a psychoterapiu detí. Pracuje ako klinický psychológ na akútnom detskom psychiatrickom oddelení.

Profesne sa zaoberá diagnostikou, diferenciálnou diagnostikou, psychoterapiou u detí a dospievajúcich s diagnózami zaradenými pod klasifikáciu psychiatrických chorôb (poruchy správania, autizmus, poruchy príjmu potravy, závislosti, ADHD, neurotické poruchy atď.) a poradenstvom pre rodiny, vychovávatelov a učiteľov. Vo voľnom čase sa venuje rodine, športovej činnosti (beh, cyklistika, crossfit) a čítaniu kníh s historickým zameraním.

Vyštudovala odbor psychológia na Univerzite Konštantína Filozofa v Nitre. Profesijné skúsenosti nadobudla na poziciách školského a poradenského psychológa. Vo svojej práci sa venuje významu a rozvíjaniu čítania u detí, nadaným žiakom, vzťahovej väzbe, kritickému mysleniu.

Prekladateľ,učiteľ angličtiny, konzultant, poradca a coach. Vyštudoval prekladateľstvo a tlmočníctvo v odbore: anglický a ukrajinský jazyk. Má dlhoročné skúsenosti s formálnym vzdelávaním v oblasti cudzích jazykov na rôznych úrovniach, od základnej až po vysokú školu. Dlhodobo pracuje v oblasti neformálneho vzdelávania, a to hlavne akolektor v rámci rôznych vzdelávacích projektov. Od roku 2013 pôsobí ako školiteľ národných projektov pre IUVENTU- Slovenský inštitút mládeže. V roku 2014 spoluzakladal občianske združenie VIVA SK, ktoré sa venuje tvorbe a realizácii vzdelávacích aktivít a ochrane a tvorbe životného prostredia.

Profesne sa zaoberá vzdelávaním v oblasti environmentálnej výchovy. Momentálne pôsobí ako lektor anglického jazyka a analytik zákazníckých potrieb.

Vo voľnom čase sa venuje prekladu poézie, hudbe, športu a svojim deťom.

Zapojte sa do projektu

Vzdelávací portál V lavici, s.r.o. hľadá do svojho tímu pedagógov, odborníkov, lektorov a ďalších aktívnych účastníkov, ktorí by sa radi zapojili do nového projektu.

Ponúkame spoluprácu v oblasti vzdelávania, doučovanie žiakov, poradenstva, tvorby didaktických pomôcok i ďalšieho.

Dlhodobá spolupráca na zaujímavom projekte pre pedagógov, žiakov, školy, asistentov pedagóga i širokú verejnosť. Neváhajte nám ponúknuť svoje služby a pridať sa do projektu, ktorý nielen vzdeláva, ale aj pomáha každému, kto pomoc potrebuje.

KONTAKTUJTE NÁS

Sme plátci DPH.

V lavici s.r.o., Všetky práva vyhradené, Obchodné podmienky, GDPR