Webináre

Ponúkame vzdelávanie formou online seminárov na vybrané pedagogické, špeciálno-pedagogické, psychologické, právne a ďalšie témy prednášané skúsenými odborníkmi z praxe z pohodlia Vášho domova. A to všetko z pohodlia Vášho domova.

Po náročnom pracovnom dni ponúkame online semináre, stačí sa len prihlásiť na vybraný seminár a získať cenné informácie z vybranej témy. Počas webinára je priestor na Vaše otázky, semináre sú zároveň recenzované ďalším odborníkom z praxe. Po webinári máte prístup k materiálom a možnosť opätovne si prehrať záznam.

Po absolvovaní webinára získa každý účastník osvedčenie o absolvovaní vzdelávacej akcie, online podporu na 3 mesiace a materiály k preberanej téme.

KATEGORIE:

Špeciálno pedagogické témy Psychologické témy Pedagogické témy

Všetky webináre

Žiaci so ŠVVP - praktické rady do výuky

30. mája
19:00 - 20:10

Okrem bežných žiakov, na ktorých platia bežné vyučovacie postupy navštevujú ZŠ žiaci, u ktorých sú bežné vyučovacie postupy neefektívne, až neúčinné.  Práca s týmito žiakmi si vyžaduje odlišný pedagogický prístup, pretože títo žiaci sa nevedia prispôsobiť niektorým našim požiadavkám a očakávaniam. Na našom stretnutí si povieme konkrétne rady a postupy, ako so žiakmi so ŠVVP postupovať.

Lektor: Mgr. Andrea Koristeková

Cena: 12 EUR

Motivácia žiakov - pohľad scestovaného učiteľa

30. mája
19:00 - 20:10

Prednášajúci vyučoval v mnohých krajinách sveta, vrátane exotických ako India, Mexiko, Papua Nová Guinea, Spojené Arabské Emiráty. Tak zistil, že v mentalita žiakov a ich správaní sa odráža (okrem iného aj) prevládajúci spôsob výučby v danej krajine. Webinár bude teda niečo ako „pedagogický cestopis“ ukazujúci a vysvetľujúci, ako atmosféra v učebni reflektuje spoločenskú klímu a vzťahy účastníkov v nej – buď motivuje žiakov učiť sa alebo ich od toho odrádza.

Samozrejme, webinár poskytne obraz, ktorý je do veľkej miery subjektívny, lebo postavený na mojich osobných skúsenostiach. Verím však, že nepriamo ukáže, že vzdelávací systém je iba zrkadlom toho, čo sa (vo väčšom rozsahu) deje vo zvyšku spoločnosti.

Lektor: prof. RNDr. Jozef Hvorecký, PhD.

Cena: 12 EUR

Logopedická chvíľka v MŠ - rozvíjajúce aktivity

31. mája
19:00 - 20:10

Webinár poskytne stručný vhľad do vývinu reči u detí podľa rôznych vývinových období  a podľa jazykových rovín. Odkryjeme metódy a prístupy, rozvíjajúce aktivity, hry, cvičenia a námety rozčlenené taktiež podľa vývinových období (vrátane cvičení oromotoriky, prípravných cvičení na vyvodenie hlások,  rozvíjania slovnej zásoby, sluchového vnímania, fonematického uvedomovania). Súčasťou webinára bude ukážka pracovných listov, pracovných zošitov a logopedických pomôcok, vhodných pre deti v materských školách.

Lektor: PhDr. Denisa Bödöková

Cena: 12 EUR

Rozvíjanie rytmického cítenia prostredníctvom pohybu

31. mája
18:00 - 19:10

Vo webinári si ukážeme hry a aktivity zamerané na podporu rytmického cítenia, predstavíme si rôzne hudobno-pohybové hry s využitím rôznych pomôcok. Predstavíme si jednoduchú a praktickú pomôcku, ktorá deťom uľahčí naučiť sa jednoduchšie či zložitejšie tanečné choreografie.

 

Lektor: Mgr. Soňa Nemečkay

Cena: 12 EUR

Komunikácia s rodičmi problémových žiakov

1. júna
18:00-19:10

Všetci čo pracujeme s ľuďmi poznáme situácie, kedy náš bežný komunikačný štýl nepostačuje. Ak pred nami stojí človek, ktorý „nenačúva“ a neposkytuje objektívnu spätnú väzbu, stagnujeme v komunikačnej dynamike. Pokiaľ je témou rozhovoru dieťa, rodičia niekedy podvedome zapájajú obrany brániace adekvátnej komunikácii. Vo webinári lektorka prezentuje asertívne techniky komunikácie a individuálne prispôsobené stratégie podľa konkrétneho partnera v komunikácii. Zameriava sa na vylepšenie komunikácie pre motiváciu rodiča k spolupráci a obojstrannej spokojnosti.

Lektor: PhDr. Eva Baková

Cena: 12 EUR

Námety a tipy pri vypracovaní IVP pre žiaka s NKS

2. júna
19:00 - 20:10

Počas webinára sa oboznámime s témou Ako postupovať pri vypracovaní IVP pre žiaka s NKS (čo je obsahom IVP). Aké úľavy môže mať žiak s NKS na hodinách SJ, matematiky, cudzích jazykov, v náukových predmetoch. Zodpovieme si otázky: Aké kompenzačné pomôcky môže žiak používať? Ako žiaka hodnotiť? Ako s ním komunikovať počas vyučovania? V praktickej časti ponúkneme pomôcky pri vyučovaní – sémantické mapy, pomôcky pri učive gramatike, ukážky pracovných listov, pracovných zošitov a námety na prácu počas hodín ILI, RŠF.

Lektor: PhDr. Denisa Bödöková

Cena: 12 EUR

Ako zvládať špecifické poruchy učenia

6. júna
18:00 - 19:10

Webinár je zameraný na špecifické poruchy učenia – dyslexiu, dysgrafiu, dysortografiu. Budeme si v ňom hovoriť, ako pomôcť žiakom zvládať tieto poruchy učenia nielen v škole, ale aj v domácom prostredí. Povieme si, ako môže rodič pomáhať svojmu dieťaťu napredovať a zvládať učivo aj so svojimi špecifickými poruchami učenia.

Lektor: Mgr. Miroslava Priatková

Cena: 12 EUR

Diagnostika školskej zrelosti

7. júna
18:00 - 19:10

Školská zrelosť súvisí s dieťaťom, ktoré plní povinné predprimárne vzdelávanie a počas tohto obdobia sa pripravuje na vstup do základnej školy a zároveň je jeho podmienkou. Aby dokázala zvládať všetky situácie, musí byť vyspelé a zrelé po emocionálnej stránke, mentálnej a telesnej stránke. Počas webinára sa zameriame na školskú zrelosť, pedagogickú diagnostiku, pripravenosť dieťaťa na vstup do školy, testovanie školskej zrelosti a na záver poskytneme námety a inšpirácie pre učiteľov materských škôl, pre ktorých je tento webinár určený.

 

Lektor: Mgr. Stanislava Slováková

Cena: 12 EUR

Špecifiká detí zo SZP, a ako s nimi pracovať.

7. júna
19:00 - 20:10

Ak chceme dosiahnuť zlepšenie výchovno-vzdelávacích výsledkov u rómskych a sociálne znevýhodnených detí, je vhodné zvoliť systémový, inkluzívny a multidisciplinárny  prístup, ktorý predpokladá úzku spoluprácu všetkých  odborných a pedagogických zamestnancov ktorí môžu prispieť k skvalitneniu výchovno-vzdelávacieho procesu v škole.  Vo webinári si priblížime špecifiká detí zo SZP, to prečo v škole často zlyhávajú, a najmä to, ako im pomôcť.

 

Lektor: Mgr. Veronika Nemčoková

Cena: 12 EUR

Čo by mal vedieť predškolák?

8. júna
19:00 - 20:10

Určite to nie je čítanie a písanie, na to je priestor v 1. ročníku ZŠ. Predškolský vek je charakteristický zápisom a vstupom do základnej školy. Toho, čo by mal predškolák zvládnuť, nie je vôbec málo. Na webinári sa budeme zaoberať zručnosťami a schopnosťami, ktoré by mal ovládať a v neposlednom rade aj kognitívnymi procesmi či jemnou a hrubou motorikou. Povieme si, čo ovplyvňuje školskú zrelosť a pripravenosť dieťaťa na školu a uvedieme školské predpoklady detí pred vstupom do ZŠ v oblasti priestorového vnímania, predmatematických predstáv, zrakovej, sluchovej, sociálnej a emocionálnej zrelosti.    
Webinár je určený najmä pre učiteľov v MŠ, špeciálnych pedagógov a rodičov detí predškolského veku.

Lektor: Mgr. Stanislava Slováková

Cena: 12 EUR

4 567

Vzdelaných pedagógov

127

Webinárov

12

Spolupracujúcich pedagógov