Webináre

Ponúkame vzdelávanie formou online seminárov na vybrané pedagogické, špeciálno-pedagogické, psychologické, právne a ďalšie témy prednášané skúsenými odborníkmi z praxe z pohodlia Vášho domova. A to všetko z pohodlia Vášho domova.

Po náročnom pracovnom dni ponúkame online semináre, stačí sa len prihlásiť na vybraný seminár a získať cenné informácie z vybranej témy. Počas webinára je priestor na Vaše otázky, semináre sú zároveň recenzované ďalším odborníkom z praxe. Po webinári máte prístup k materiálom a možnosť opätovne si prehrať záznam.

Po absolvovaní webinára získa každý účastník osvedčenie o absolvovaní vzdelávacej akcie, online podporu na 3 mesiace a materiály k preberanej téme.

KATEGORIE:

Špeciálno pedagogické témy Psychologické témy Pedagogické témy

Všetky webináre

Prevencia a riešenie šikanovania v prostredí ZŠ

24. júla
18:00-20:00

Webinár sa venuje samotnému fenoménu šikanovania a jeho internetovej podobe - kyberšikanovaniu. Zameriava sa na  odhalenie, prevenciu a riešenie tohto negatívneho javu v prostredí základných škôl. V neposlednom rade bude hovoriť aj o podpore pozitívnych vzťahov v triedach a rozvoji prosociálneho cítenia v deťoch a mladých ľuďoch. 

Lektor: Mgr. Miroslava Priatková

Cena: 19 EUR

Argumentácia a argumentačné fauly

31. júla
18:00-20:00

Argumenty a argumentácia. Sprevádza nás celý život. Argumentujeme v práci, v rodine, v škole, v partnerských vzťahoch ako aj v manželstve. Dnešná komplikovaná doba je zameraná hlavne na rýchlosť a efektivitu a z argumentácie sa stáva sťažnosť alebo prosba. V školách na všetkých stupňoch tomu nie je inak. Vedieť správne argumentovať je základom inteligentnej diskusie ako aj riešenia problému ale hlavne – pochopenia a rešpektovania jedného k druhému. Vysvetlíme si, čo je to argumentácia, predstavíme si základné argumentačné fauly, uvedieme príklady argumentácií ako aj prácu s EQ pri argumentačnom „súboji“ a mnoho iného. 

Lektor: Mgr. Peter Kolesík

Cena: 19 EUR

Adaptácia dieťaťa na materskú školu hravou formou

7. augusta
18:00-20:00

Webinár poskytne množstvo rád, nápadov, aktivít, cvičení a metodických materiálov na výchovno-vzdelávacie činnosti pre najmenšie deti, ktoré môžu používať počas celého školského roka.

Lektor: Mgr. Soňa Nemečkay

Cena: 19 EUR

Deti robia chyby – a to je správne

7. augusta
18:00-20:00

Chyba. Toto slovo počujem niekedy až príliš často. Dnešná spoločnosť chyby nemá rada, v školách i rodinách je slovo chyba strašiakom pre deti všetkých vekových kategórií. Ale čo ak je opak pravdou? Čo ak chyba je vlastne úspechom? Čo ak pomocou chýb dokážeme identifikovať problémy a riešiť ich? Riadim sa heslom: Na chybách sa učíme. Chyby nás posúvajú vpred a otvárajú nám dvere do lepšieho sveta. Pomocou chýb čelíme novým výzvam. Pomocou prezentácie si povieme, čo sú to chyby, ako ich využiť vo svoj prospech, ako obrátiť chybu v úspech, ako sa učiť na chybách a mnoho iného.

Lektor: Mgr. Peter Kolesík

Cena: 19 EUR

Podporné opatrenia v škole- ako ich správne nastaviť

7. augusta
20:00-22:00

Systém podporných opatrení je prostriedkom realizácie inkluzívneho vzdelávania. Školy naň nabehnú postupne tak, aby to nenarušilo ich bežný chod. Do roku 2026 majú byť podporné opatrenia štátom garantované a finančne podporované. Doteraz sa špeciálna výchovno-vzdelávacia potreba priznávala iba skupine detí a žiakov so zdravotným znevýhodnením, zo sociálne znevýhodneného prostredia alebo s nadaním. Cieľom úpravy bolo rozšíriť tieto potreby  o ďalšie skupiny ťažkostí a špecifík vo vývine dieťaťa,. Ako sa vedieť orientovať v rámci PO a pre koho sú určené bude témou dnešného stretnutia.

Lektor: Mgr. Andrea Koristeková

Cena: 19 EUR

Konkrétne úlohy na rozvoj kritického myslenia

14. augusta
18:00-20:00

O rozvoji kritického myslenia sa veľa rozpráva, ale nástroje na jeho rozvoj nie sú časté. Cieľom je dať učiteľom ukážky, ktoré dokáže úspešne využiť, prípadne aj rozvinúť vo vlastných predmetoch.

Lektor: prof. RNDr. Jozef Hvorecký, PhD.

Cena: 19 EUR

Ako budovať inkluzívne prostredie v MŠ a ZŠ

14. augusta
20:00-22:00

Praktické uskutočňovanie inklúzie a inkluzívnej edukácie v materskej škole v ideálnej aj reálnej podobe – „ako sa to dá“  s detičkami s rozmanitými potrebami v materskej škole. Spolupráca učiteľka  - rodič a ďalší.

Webinár je zameraný aj prakticky. Účastník môže komunikovať s lektorkou prostredníctvom online chatu - kladenie otázok už počas priebehu webinára je vítané. Buďte súčasťou programu, pripravte si vaše otázky a problémové prípady z praxe, keďže v priebehu dvojhodinového webinára bude priestor na konzultáciu a riešenie problémových situácií. Spolu sa budem snažiť hľadať riešenie. 2 hodiny, dve lektorky, 2x viac času, dvojnásobné množstvo informácií, 2x viac skúseností, nápadov, inšpirácií...

Lektor: PhDr. Ľubomíra Dunčáková a Bc. et Bc. Diana Gerbocová

Cena: 19 EUR

Základy detskej jógy

14. augusta
18:00-20:00

Vysvetlíme si aké benefity majú jógové cvičenia. Vysvetlíme si účinky najdôležitejších cvikov. Čo vedia deťom priniesť hry s dychom. Naučíme sa vytvárať relaxácie na mieru a detské masáže. Cieľom je šťastné a spokojné dieťa.

Lektor: Ing. Bc. Ivona Mokcsay Končeková

Cena: 19 EUR

Psychohygiena a syndróm vyhorenia u pedagogických pracovníkov

21. augusta
18:00-20:00

Webinár má za cieľ vybaviť pedagógov a pedagogičky praktickými nástrojmi na starostlivosť o svoje duševné zdravie, psychohygienu, prevenciu syndrómu vyhorenia a zvládanie stresu. Prinesiem poznatky o duševnej pohode, o tom, ako rozpoznať príznaky vyhorenia, či o tom, ako vytvoriť zdravé a podporujúce pracovné prostredie v škole.

 

Lektor: Mgr. Patrícia Gajdošociová

Cena: 19 EUR

Školský psychológ v praxi súčasného školstva

21. augusta
20:00-22:00

Webinár zoznámi účastníkov s problematikou školského psychológa v praxi súčasného školstva: 

- ako člen inkluzívneho tímu, vo vzťahu k riaditeľovi školy

- ako môže pomôcť  učiteľom?

- ako pracuje so žiakmi?

- ako pracuje s rodičmi žiakov?

- Kazuistiky – konkrétne prípady a ich možné riešenie

Seminár je zameraný aj prakticky. Účastník môže komunikovať s lektorkou prostredníctvom online chatu.

Lektor: PhDr. Ľubomíra Dunčáková a Bc. et Bc. Diana Gerbocová

Cena: 19 EUR

4 567

Vzdelaných pedagógov

127

Webinárov

12

Spolupracujúcich pedagógov