Webináre

Ponúkame vzdelávanie formou online seminárov na vybrané pedagogické, špeciálno-pedagogické, psychologické, právne a ďalšie témy prednášané skúsenými odborníkmi z praxe z pohodlia Vášho domova. A to všetko z pohodlia Vášho domova.

Po náročnom pracovnom dni ponúkame online semináre, stačí sa len prihlásiť na vybraný seminár a získať cenné informácie z vybranej témy. Počas webinára je priestor na Vaše otázky, semináre sú zároveň recenzované ďalším odborníkom z praxe. Po webinári máte prístup k materiálom a možnosť opätovne si prehrať záznam.

Po absolvovaní webinára získa každý účastník osvedčenie o absolvovaní vzdelávacej akcie, online podporu na 3 mesiace a materiály k preberanej téme.

KATEGORIE:

Špeciálno pedagogické témy Psychologické témy Pedagogické témy

Všetky webináre

Hra ako podpora pozitívnych vzťahov v triede

4. marca
18:00 - 19:10

Vo webinári  si povieme o dôležitosti hier pri vytváraní pozitívnych vzorcoch správania sa žiakov v triede. Budeme si hovoriť o konkrétnych hrách, ktoré rozvíjajú pozornosť, empatiu, spolupatričnosť. Predstavíme si hry, ktoré zmierňujú agresivitu u žiakov i tie, ktoré im pomôžu k sústredenosti a rozvíjajú pamäť.

Lektor: Mgr. Miroslava Priatková

Cena: 12 EUR

Argumentácia a argumentačné fauly

4. marca
19:00 - 20:10

Argumenty a argumentácia. Sprevádza nás celý život. Argumentujeme v práci, v rodine, v škole, v partnerských vzťahoch ako aj v manželstve. Dnešná komplikovaná doba je zameraná hlavne na rýchlosť a efektivitu a z argumentácie sa stáva sťažnosť alebo prosba. V školách na všetkých stupňoch tomu nie je inak. Vedieť správne argumentovať je základom inteligentnej diskusie ako aj riešenia problému ale hlavne – pochopenia a rešpektovania jedného k druhému. Vysvetlíme si, čo je to argumentácia, predstavíme si základné argumentačné fauly, uvedieme príklady argumentácií ako aj prácu s EQ pri argumentačnom „súboji“ a mnoho iného. 

Lektor: Mgr. Peter Kolesík

Cena: 12 EUR

Fóbicko-úzkostné poruchy v detskom veku

6. marca
18:00 - 19:10

Deti s fóbicko-úzkostnou poruchou sa nevedia z emocionálnej bolesti, ktorú prežívajú pri náhlych zmenách či strese vyrozprávať. Nedisponujú adekvátnymi sociálnymi zručnosťami a následne zlyhávajú v kontakte s rovesníkmi, učiteľmi i v bežných denných činnostiach. Nakoľko sa sebahodnota dieťaťa formuje na základe sociálnych vzťahov, dieťa trpí menejcennosťou, neistotou a uzatvára sa. Webinár ponúka priblíženie  tejto problematiky, možnosti orientačnej diagnostiky a praktické rady ako s takýmto dieťaťom správne pracovať a komunikovať.

Lektor: PhDr. Eva Baková

Cena: 12 EUR

Ako naučiť dieťa správne vyslovovať hlásky L a R

6. marca
19:00 - 20:10

V tomto webinári sa budeme venovať deťom, ktoré nevedia správne vysloviť hlásky L a R. Uvedieme postupy pri vyvodzovaní hlások, akým chybám sa vyhýbať pri utvrdzovaní hlások v reči. Ponúkneme ukážku prípravných cvičení na vyvodenie hlások, cvičenia sluchového vnímania. Súčasťou webinára bude ukážka pracovných listov, hier,  pracovných zošitov a logopedických pomôcok pri fixácii a automatizácii týchto hlások v bežnej reči.

 

Lektor: PhDr. Denisa Bödöková

Cena: 12 EUR

Živá a neživá príroda hravou formou

7. marca
18:00 - 19:10

Spoznávajme tajomstvá života pomocou príbehov, pokusov a hier. Naučme deti naučiť sa chápať súvislosti a rozvíjať konvergentné myslenie ako súčasť každodenného života.

 

Lektor: Mgr. Soňa Nemečkay

Cena: 12 EUR

Asistent učiteľa - praktické skúsenosti so žiakmi

7. marca
19:00 - 20:10

Zatiaľ čo sa učitelia starajú o vzdelávacie potreby žiakov školy, asistenti učiteľov sú schopní vyvinúť na nich určitý tlak a majú jedinečnú pozíciu na to, aby oslovili deti, aby zabezpečili prístup k ich lekciám. Vzhľadom na to, že často trávi čas so žiakmi aj mimo vyučovania, napríklad cez prestávky a po vyučovaní, má jedinečnú šancu nahliadnuť do ich vnímania školy, vycítiť ich problémy. Mal by vedieť odhadnúť možnosti svojich postupov, vedieť aj dobre improvizovať a rýchlo konať v nepredvídaných situáciách. Mal by byť dobrým stratégom a vo svojej práci využívať okrem iného najmä zážitkové učenie.

Lektor: Mgr. Andrea Koristeková

Cena: 12 EUR

Deti robia chyby – a to je správne

11. marca
19:00 - 20:10

Chyba. Toto slovo počujem niekedy až príliš často. Dnešná spoločnosť chyby nemá rada, v školách i rodinách je slovo chyba strašiakom pre deti všetkých vekových kategórií. Ale čo ak je opak pravdou? Čo ak chyba je vlastne úspechom? Čo ak pomocou chýb dokážeme identifikovať problémy a riešiť ich? Riadim sa heslom: Na chybách sa učíme. Chyby nás posúvajú vpred a otvárajú nám dvere do lepšieho sveta. Pomocou chýb čelíme novým výzvam. Pomocou prezentácie si povieme, čo sú to chyby, ako ich využiť vo svoj prospech, ako obrátiť chybu v úspech, ako sa učiť na chybách a mnoho iného.

Lektor: Mgr. Peter Kolesík

Cena: 12 EUR

Hypersenzitívne deti v školskom prostredí

12. marca
18:00 - 19:10

Vo webinári sa bližšie pozrieme na hypersenzitivitu, alebo vysokú citlivosť u detí. Zameriame sa najmä na jej identifikáciu, potreby a špecifiká týchto detí vo vzdelávaní a školskom prostredí a na stratégie, ktoré pomôžu posilniť duševné zdravie a subjektívnu pohodu hypersenzitívnych detí.

Lektor: Mgr. Patrícia Gajdošociová

Cena: 12 EUR

Znalostný manažment - príručka pedagóga

12. marca
19:00 - 20:10

Poznatky, ktoré o svete máme, sú v princípe dvoch typov:
·       Explicitné (formálne, spravidla zachytené niektorou formou zápisu),
·       Tacitné (podvedomé, uložené iba v našich hlavách).
Náš vzdelávací systém je postavený primárne na rozvoji explicitných poznatkov, na ich zapamätaní a memorovaní. V dobe internetu sa dá k nim dostať pomerne jednoducho – okupujú web. V reálnom živote však riešime problémy kombináciou tacitných a explicitných poznatkov. Tacitné poznatky nám totiž (v danom prípade) hovoria, ako najvýhodnejšie na internete hľadať, prečo a čo si od danej stratégie a jej nádejného výsledku sľubujeme.
Tacitné poznatky sú práve tie, ktoré sa snaží simulovať umelá inteligencia.
Vo webinári sa budeme venovať metódam rozvoja tacitných poznatkov ako súčasti moderne chápaného vzdelávania, postaveného na aktívnej práci študenta a jeho spoluúčasti na vlastnom vzdelávaní. Povieme si tiež, kedy má umelá inteligencia šancu uspieť - a kedy bude pravdepodobne iba "blúzniť".

 

Lektor: prof. RNDr. Jozef Hvorecký, PhD.

Cena: 12 EUR

Relaxácia nielen pre deti s ADHD

13. marca
18:00 - 19:10

Prirodzená schopnosť odpočívať sa stáva umením. Uvoľnením svalového napätia uvoľníme myseľ. Naučíme sa pracovať s dychom cez krátke vizualizácie. Detské masáže, krátke meditácie na podporu zvyšovania sebavedomia a mnoho iných cvičení na podporu pohody a uvoľnenia deti počas dňa.

 

Lektor: Ing., Bc. Ivona Mokcsay Končeková

Cena: 12 EUR

4 567

Vzdelaných pedagógov

127

Webinárov

12

Spolupracujúcich pedagógov