Webináre

Ponúkame vzdelávanie formou online seminárov na vybrané pedagogické, špeciálno-pedagogické, psychologické, právne a ďalšie témy prednášané skúsenými odborníkmi z praxe z pohodlia Vášho domova. A to všetko z pohodlia Vášho domova.

Po náročnom pracovnom dni ponúkame online semináre, stačí sa len prihlásiť na vybraný seminár a získať cenné informácie z vybranej témy. Počas webinára je priestor na Vaše otázky, semináre sú zároveň recenzované ďalším odborníkom z praxe. Po webinári máte prístup k materiálom a možnosť opätovne si prehrať záznam.

Po absolvovaní webinára získa každý účastník osvedčenie o absolvovaní vzdelávacej akcie, online podporu na 3 mesiace a materiály k preberanej téme.

KATEGORIE:

Špeciálno pedagogické témy Psychologické témy Pedagogické témy

Všetky webináre

IVP pre žiaka so ŠVVP - námety pri vypracovaní

6. júna
19:00 - 20:10

V ostatnom čase narastá na základných školách počet žiakov so špecifickými výchovnovzdelávacími potrebami. Jedná sa o žiakov s vývinovými poruchami učenia, žiakov s poruchami aktivity a pozornosti ale aj o žiakov so zmyslovým, či telesným znevýhodnením. Ich vzdelávanie nesie so sebou mnohé úskalia. Jednou z možností vzdelávania žiakov s uvedenými ťažkosťami je individuálna integrácia v bežnej škole spolu so žiakmi bez špeciálnych potrieb. Je to náročný a najmä dlhodobý proces. Je preto nevyhnutné začať s jeho realizáciou v čo najkratšom čase od diagnostikovania prvotných príznakov. Je dôležité stanoviť podmienky a vypracovať pre žiaka taký plán, ktorý bude v súlade s požiadavkami výchovno-vzdelávacieho procesu a jeho diagnózy.

Lektor: Mgr. Andrea Koristeková

Cena: 12 EUR

Cvičenie pre deti trpiace depresiou a úzkosťou

7. júna
19:00 - 20:10

Cez jógu smiechu, pozitívne motivácie v priebehu dňa, relaxačné uvoľňujúce cvičenia si ukážeme ako pomôcť úzkostným deťom.

Záklonové a rovnovážne polohy pomáhajú pri depresiách, zvyšujú sebadôveru a sebaistotu. Naučíme sa ako deťom hravo priblížiť tieto techniky uvoľnenia.

 

Lektor: Ing. Bc. Ivona Mokcsay Končeková

Cena: 12 EUR

Ako pristupovať k nehovoriacemu dieťaťu

8. júna
19:00 - 20:10

Kedy sa dieťa považuje za nehovoriace? Aké sú možnosti a formy práce s nehovoriacim dieťaťom. Ktoré mechanizmy musíme podporiť na rozvoj reči? Aké komunikačné stratégie sú efektívne? Ako využijeme alternatívnu a augmentatívnu komunikáciu (AAK)? Na všetky tieto otázky si odpovieme počas webinára.

 

Lektor: PhDr. Denisa Bödöková

Cena: 12 EUR

Argumentácia a argumentačné fauly

12. júna
19:00 - 20:10

Argumenty a argumentácia. Sprevádza nás celý život. Argumentujeme v práci, v rodine, v škole, v partnerských vzťahoch ako aj v manželstve. Dnešná komplikovaná doba je zameraná hlavne na rýchlosť a efektivitu a z argumentácie sa stáva sťažnosť alebo prosba. V školách na všetkých stupňoch tomu nie je inak. Vedieť správne argumentovať je základom inteligentnej diskusie ako aj riešenia problému ale hlavne – pochopenia a rešpektovania jedného k druhému. Vysvetlíme si, čo je to argumentácia, predstavíme si základné argumentačné fauly, uvedieme príklady argumentácií ako aj prácu s EQ pri argumentačnom „súboji“ a mnoho iného. 

Lektor: Mgr. Peter Kolesík

Cena: 12 EUR

Žiak s ADHD ako s ním pracovať a ako ho hodnotiť.

13. júna
19:00 - 20:10

ADHD je diagnóza, ktorá sa u detí prejavuje poruchou pozornosti, koncentrácie a kontroly impulzivity. Okrem klasických príznakov, sa u týchto detí tiež môžu vyskytovať poruchy učenia, depresívne, nutkavé či autistické správanie a taktiež tiky. Cez všetky svoje problémy sa však deti s ADHD dokážu nadchnúť pre vec, majú výdrž  a dokážu veciam či činnostiam, ktoré ich zaujmú, venovať aj dlhší čas. K dieťaťu s ADHD sa treba stavať otvorene, dôležité je udržiavať dobrý vzťah s rodičmi, potreba ocenenia je na prvom mieste. Pochvala dieťaťa pred celou triedou, vyzdvihnutie toho, v čom bolo úspešné. Pri častej kritike zo strany učiteľa má tento názor vplyv aj na ostatných spolužiakov.

 

Lektor: Mgr. Andrea Koristeková

Cena: 12 EUR

Príroda ako nevyhnutná súčasť života

14. júna
19:00 - 20:10

Vo webinári si povieme, prečo je pre nás príroda dôležitá a aké benefity ponúka pre naše duševné aj fyzické zdravie. Predstavíme si aktivity, ktoré môžeme v prírode vykonávať na odbúranie stresu, povieme si, koľko času máme vlastne v prírode tráviť a aké prírodné miesta si vyberať. Pozrieme sa aj na to, prečo je potrebné zahrnúť pobyt v prírode do vyučovacieho procesu a akým skupinám žiakov vie pomôcť. Nevynecháme ani tému prírodných prvkov v interiéry a ukážeme si, ako si pomocou nich vieme zabezpečiť duševnú pohodu.

 

 

Lektor: Mgr. Patrícia Gajdošociová

Cena: 12 EUR

Žiak s poruchami správania a práca s ním

15. júna
19:00 - 20:10

Predstavíme si jednotlivé poruchy správania. Povieme si, ako správanie ovplyvňuje učenie a sústredenie. Ukážeme si, ako efektívne pracovať so žiakom s poruchami správania. Ako mu pomôcť zvládať emócie a ako ho naučiť učiť sa.

Lektor: Mgr. Miroslava Priatková

Cena: 12 EUR

Čaro maličkostí v predškolskom období

19. júna
19:00 - 20:10

Súčasná doba je veľmi uponáhľaná a zanedbávajú sa podstatné veci, ktoré pôsobia na rozvoj celej osobnosti - po kognitívnej, afektívnej a psychomotorickej stránke. Zabúda sa na čaro obyčajných vecí a tie správne hodnoty sa zo sveta akoby vytrácali.

Vo webinári sa budeme venovať predškolskému obdobiu. Charakterizujeme si mravnú/morálnu výchovu, aké sú jej ciele, metódy a formy. Bližšie sa budeme venovať najdôležitejším hodnotám a prostriedkom vo výchove k nim. 

 

Lektor: Bc. Barbora Holubová

Cena: 12 EUR

Edukácia látkových závislostí na škole

20. júna
18:00 - 19:10

Vo webinári sa lektorka zameriava na to, ako podať danú problematiku zaujímavo, no popritom jej zachovať adekvátnu mieru vážnosti. Z praktických skúsenosti skupinových terapií závislých dospievajúcich poskytuje možnosti ako  primerane reagovať na mnohé konfrontačné pripomienky a otázky. Zároveň ponúka nápady pre vylepšenie komunikácie a motivácie k abstinencii. Jednotlivé praktické postupy uvádzajú návody ako identifikovať udržiavacie faktory užívania návykových látok s fokusom na jeho prevenciu.

Lektor: PhDr. Eva Baková

Cena: 12 EUR

Rozvoj pozitívneho vzťahu k prírodnému prostrediu v MŠ

21. júna
19:00 - 20:10

Prírodné prostredie je miesto a všetko okolo nás, čo dokážeme pozorovať voľným okom. Prírodu nevytvoril človek, a predsa patrí nám všetkým. Dospelým, ale aj najmenším. Ako u dieťaťa vybudovať pozitívny vzťah k prírodnému prostrediu? Ako aktivovať vnímanie a zmysly u detí v prírode? Ako sa môžu najmladší podieľať na ochrane životného prostredia?

Vo webinári sa budeme zaoberať najmä environmentálnou výchovou a senzitivitou, rôznymi metódami formami, prostriedkami, a taktiež si navrhneme veľké množstvo aktivít z praxe, ktoré sú nápomocné plniť ciele a výkonové štandardy Štátneho vzdelávacieho programu.

 

Lektor: Bc. Barbora Holubová

Cena: 12 EUR

4 567

Vzdelaných pedagógov

127

Webinárov

12

Spolupracujúcich pedagógov