Webináre | Archív

Ponúkame vzdelávanie formou online seminárov na vybrané pedagogické, špeciálno-pedagogické, psychologické, právne a ďalšie témy prednášané skúsenými odborníkmi z praxe z pohodlia Vášho domova. A to všetko z pohodlia Vášho domova.

Po náročnom pracovnom dni ponúkame online semináre, stačí sa len prihlásiť na vybraný seminár a získať cenné informácie z vybranej témy. Počas webinára je priestor na Vaše otázky, semináre sú zároveň recenzované ďalším odborníkom z praxe. Po webinári máte prístup k materiálom a možnosť opätovne si prehrať záznam.

Po absolvovaní webinára získa každý účastník osvedčenie o absolvovaní vzdelávacej akcie, online podporu na 3 mesiace a materiály k preberanej téme.

Archív webinárov

Žiak s poruchami správania a práca s ním

29. februára
18:00 - 19:10

Predstavíme si jednotlivé poruchy správania. Povieme si, ako správanie ovplyvňuje učenie a sústredenie. Ukážeme si, ako efektívne pracovať so žiakom s poruchami správania. Ako mu pomôcť zvládať emócie a ako ho naučiť učiť sa.

Lektor: Mgr. Miriam Priatkova

Cena: 12 EUR

Ako budovať inkluzívne prostredie v MŠ a ZŠ

28. februára
19:00 - 20:10

Praktické uskutočňovanie inklúzie a inkluzívnej edukácie v materskej škole v ideálnej aj reálnej podobe – „ako sa to dá“  s detičkami s rozmanitými potrebami v materskej škole. Spolupráca učiteľka  - rodič a ďalší.

Webinár je zameraný aj prakticky. Účastník môže komunikovať s lektorkou prostredníctvom online chatu - kladenie otázok už počas priebehu webinára je vítané. Buďte súčasťou programu, pripravte si vaše otázky a problémové prípady z praxe, keďže v priebehu dvojhodinového webinára bude priestor na konzultáciu a riešenie problémových situácií. Spolu sa budem snažiť hľadať riešenie.

Lektor: PhDr. Ľubomíra Dunčáková a Bc. et Bc. Diana Gerbocová

Cena: 12 EUR

Neformálne vzdelávanie

26. februára
19:00 - 20:10

Neformálne vzdelávanie (NV) je typ organizovaných výchovno-vzdelávacích aktivít, ktoré mladým ľuďom ponúkajú zámerný rozvoj životných skúseností, zručností a postojov, založených na systéme hodnôt.  Pozitívne dopĺňa získané vedomosti z formálneho vzdelávania (FV). Nie je ukončené žiadnym oficiálnym dokladom, ale na oplátku ponúka študentom získanie nových vedomostí, zručností a postojov, ktoré môžu využiť v rôznych životných situáciách v súčasnosti alebo aj v budúcnosti. Povieme si viac o možnostiach prepojenia NV a FV, pozitíva i negatíva. Uvediem praktické príklady, ktoré môžete využiť na hodinách v škole ale aj v domácom prostredí. Už teraz sa na všetkých teším!

 

Lektor: Mgr. Peter Kolesík

Cena: 12 EUR

Žiak s NKS v základnej škole

22. februára
19:00 - 20:10

Počas webinára poukážeme na jazykové deficity u žiakov  v  ZŠ, nakoľko sa k chybnej výslovnosti pridávajú aj poruchy učenia poukážeme na jednotlivé deficity v porozumení, v slovnej zásobe, v jazykovom cite. Pracovné listy a prístupy učiteľa pri ťažkostiach s čítaním a porozumením textov. Cvičenia na rozvíjanie slovnej zásoby, naratívych schopností. Ako pomôcť pri písaní slohu, čitateľského denníka, pomôcky na upevňovanie gramatických javov. V závere webinára ponúkneme odporúčania pre pedagógov počas výchovno-vzdelávacieho procesu pri prístupe k žiakom s NKS, pri klasifikácii a ich hodnotení.

 

Lektor: PhDr. Denisa Bödöková

Cena: 12 EUR

Zábavné hudobné aktivity a cvičenia na precvičenie rytmického cítenia detí v materskej škole

21. februára
18:00 - 19:10

Webinár bude obsahovať množstvo zábavných a zároveň  praktických hier a cvičení rozvíjajúcich práve rytmické cítenie. Budeme vychádzať z tém, ktoré sú pre deti atraktívne a zároveň súvisia s celoročnými témami.

 

Lektor: Mgr. Soňa Nemečkay

Cena: 12 EUR

Literatúra pre deti predškolského veku

20. februára
18:00 - 19:10

Cieľom webinára je zorientovať poslucháčov v hodnotovom kontexte slovenskej literatúry pre deti predčitateľského veku a oboznámiť ich s reprezentatívnymi dielami jej najvýznamnejších predstaviteľov. Poslucháči nadobudnú poznatky z teórie literatúry pre deti, ako aj praktické zručnosti potrebné na rozvíjanie komunikačných a literárnych kompetencií detí v predškolskom období. Počas 120 minút si na webinári rozoberieme pojem, vznik a vývin literatúry pre deti, žánrovú skladbu literatúry pre deti, ľudovú rozprávku, riekanky a riekankovosť ako výrazová hodnota v poézii pre deti, význam leporela pri výchove literatúrou a k literatúre, knižné hračky, autorské rozprávky, spoločenskú prózu a umelecko-náučnú literatúru pre deti. Webinár je určený pre pedagógov materských škôl, asistentov učiteľa alebo budúcich pedagógov a taktiež pre rodičov detí predškolského veku.

Lektor: Mgr. Stanislava Slováková

Cena: 12 EUR

Tresty či odmeny - prečo to nefunguje v praxi?

19. februára
18:00 - 19:10

Motiváciu v podobe pozitívneho upevňovania alebo negatívneho oslabovania vo forme trestov a odmien používame pri práci s deťmi neustále. Príde však situácia, kedy sme bezradní. Akákoľvek naša intervencia sa nám javí ako neúčinná. Čo potom? Ako postupovať? Ako zvoliť správnu odmenu? Prečo je dieťa ľahostajné voči odmene i trestu? Na podobné otázky sa v danom webinári pokúsime nájsť odpoveď.

Lektor: PhDr. Eva Baková

Cena: 12 EUR

Nadaný žiak v škole - ako s ním pracovať

15. februára
19:00 - 20:10

Ponúkame prehľad metód, foriem a stratégií vzdelávania nadaných žiakov, chceme aj takto prispieť ku kognitívnemu, emocionálnemu a metakognitívnemu rozvoju nadaných žiakov. Prinášame poznatky, modely a stratégie edukácie nadaných. Zároveň si povieme aj najdôležitejšie poznatky a otázky späté s nadaním a talentom. Zoznámime sa s teoretickým vymedzením pojmu nadanie a talent,  s identifikáciou nadania a druhmi talentov. A tiež ako ich talent "neutopiť".

 

 

Lektor: Mgr. Andrea Koristeková

Cena: 12 EUR

Mindfulness - ako pracovať s úzkosťou u detí

14. februára
18:00 - 19:10

Úzkosť je strach z niečoho čo sa nemusí nikdy stať. Ukážeme si tipy ako trénovať s deťmi vnímanie prítomného okamihu. Deti môžu spokojnosť a šťastie prežiť iba tu a teraz.

 

Lektor: Ing. Bc. Ivona Mokcsay Končeková

Cena: 12 EUR

Aktivizujúce metódy vo vyučovaní

13. februára
18:00 - 19:10

Aktivizujúce metódy sú postupy, ktoré vedú vyučovanie tak, aby boli výchovno-vzdelávacie ciele dosahované najmä na základe vlastnej učebnej práce žiakov a žiačok, pričom sa dôraz kladie na myslenie a riešenie problémov. Webinár bude zameraný na posilnenie pedagogických zručností účastníkov a účastníčok v oblasti vyučovania prostredníctvom interaktívnych a participatívnych metód. Pozrieme sa predovšetkým na rôzne techniky a stratégie, ktoré podporujú aktívne zapojenie do učebného procesu a ktoré posilňujú ich kritické myslenie a stimulujú záujem o učivo.

 

Lektor: Mgr. Patrícia Gajdošociová

Cena: 12 EUR

4 567

Vzdelaných pedagógov

127

Webinárov

12

Spolupracujúcich pedagógov