Webináre | Archív

Ponúkame vzdelávanie formou online seminárov na vybrané pedagogické, špeciálno-pedagogické, psychologické, právne a ďalšie témy prednášané skúsenými odborníkmi z praxe z pohodlia Vášho domova. A to všetko z pohodlia Vášho domova.

Po náročnom pracovnom dni ponúkame online semináre, stačí sa len prihlásiť na vybraný seminár a získať cenné informácie z vybranej témy. Počas webinára je priestor na Vaše otázky, semináre sú zároveň recenzované ďalším odborníkom z praxe. Po webinári máte prístup k materiálom a možnosť opätovne si prehrať záznam.

Po absolvovaní webinára získa každý účastník osvedčenie o absolvovaní vzdelávacej akcie, online podporu na 3 mesiace a materiály k preberanej téme.

Archív webinárov

Detská kresba ako nástroj diagnostiky u detí v MŠ

26. mája
19:00 - 20:10

Webinár nám priblíži základné teoretické informácie o detskej kresbe a jej vývine. Bližšie si špecifikujeme kresbu v období predškolského veku a jej znaky. Zameriame sa možnosti orientačnej diagnostiky z detskej kresby  a varovné znaky napríklad pri sexuálnom zneužívaní, poruchách pozornosti, či mentálnej retardácií.

Lektor: Mgr. Veronika Nemčoková

Cena: 12 EUR

Ako zvládať sebapoškodzovanie v školskom prostredí?

25. mája
18:00 - 19:10

Webinár ponúka oboznámenie sa s prejavmi sebapoškodzovania na základných a stredných školách. Lektorka poukazuje na správnu identifikáciu takéhoto správania, odlíšenie jednotlivých prejavov od iných diagnóz, či problematiku rozvoja a udržiavania sebapoškodzovania. Zároveň sa vo webinári zohľadňujú možnosti spolupráce s rodičmi a odborníkmi.

Lektor: PhDr. Eva Baková

Cena: 12 EUR

Začínajúci pedagóg v MŠ

24. mája
19:00 - 20:10

Ako každé začínajúce povolanie, aj profesia učiteľa/-ľky materskej školy si vyžaduje získanie teoretických informácii počas štúdia a prípravy, doplnených o konkrétne praktické námety, aktuálne informácie a ,,bežné“ situácie v MŠ z praxe učiteľky. Informácie získané na webinári sú prezentované pútavou a zaujímavou formou pre jednoduché porozumenie a aplikáciu v pedagogickej praxi. Webinár je určený predovšetkým pre absolventov pedagogických škôl, pre všetkých začínajúcich učiteľov, ktorí vstupujú do praxe. Webinár uľahčuje začínajúcim pedagógom bezproblémové zvládnutie prvých pracovných mesiacov v novom prostredí.

Lektor: Mgr. Stanislava Slováková

Cena: 12 EUR

Hra ako podpora pozitívnych vzťahov v triede

24. mája
18:00 - 19:10

Vo webinári  si povieme o dôležitosti hier pri vytváraní pozitívnych vzorcoch správania sa žiakov v triede. Budeme si hovoriť o konkrétnych hrách, ktoré rozvíjajú pozornosť, empatiu, spolupatričnosť. Predstavíme si hry, ktoré zmierňujú agresivitu u žiakov i tie, ktoré im pomôžu k sústredenosti a rozvíjajú pamäť.

Lektor: Mgr. Miroslava Priatková

Cena: 12 EUR

Komunikácia u detí s autizmom a Aspergerovým syndrómom

19. mája
19:00 - 20:10

Poruchy autistického spektra (PAS) sú primárne poruchami komunikácie. Stručne sa oboznámime s jednotlivými rečovými a jazykovými deficitmi podľa jazykových rovín, deficitmi v sociálnom správaní. V praktickej časti si ukážeme pomôcky a pracovné listy, ktoré sa dajú využiť pri vzdelávaní autistov.

Lektor: PhDr. Denisa Bödöková

Cena: 12 EUR

Skríning duševných porúch v školskom prostredí

18. mája
18:00 - 19:10

Vo webinári sa pozrieme nato, akými metódami alebo činnosťami možno zachytiť u žiakov duševné poruchy, ktoré ešte nemusia vykazovať klinicky významné príznaky. Takéto včasné podchytenie a správne nasmerovanie v skorom štádiu, prináša do terapie včasné úspechy. Ukážeme si konkrétne príklady z praxe klinického psychológa, ukážeme si, čo si všímať a kedy treba spozornieť. Ak máte žiakov, u ktorých predpokladáte nevyhnutnosť psychologického vyšetrenia, vítané sú konkrétne otázky do diskusie.

Lektor: PhDr. Eva Baková

Cena: 12 EUR

Ako spraviť matematiku príťažlivejšou (marketing matematiky)

16. mája
19:00 - 20:10

Matematika má pomerne špatný imidž. Dá sa s tým niečo robiť?

Na zlepšenie imidžu produktu odporúča teória marketingu dve cesty:

·        Interný prístup sa zameriava na skvalitnenie a zefektívnenie procesov, ktoré k nemu vedú: znížením nákladov na vstupy, zefektívnením prevádzkových procesov a dôrazom na jeho výnimočnosť. Prvé dve sa zameriavajú na zníženie „ceny“ (v našom prípade námahy žiaka na dosiahnutie rovnakého výsledku), tretia naopak na jej zvýšenie tým, že výsledok bude vnímaný ako exkluzívny a dostupný iba pre vyvolených. Je jasné, že Didaktika matematiky sa zameriava na „znižovanie ceny“. Vzhľadom na potrebu všeobecnej matematickej gramotnosti považujeme jej „exkluzivitu“ za neprijateľnú.

·        Externý prístup sa zameriava na zdôraznenie potrebnosti produktu pre klienta. („Bez X to nepôjde“ resp. „S X to ide oveľa lepšie“.) Klient, ktorý sa dozvie, že z X bude mať úžitok, bude mať oň väčší záujem.

Pri vyučovaní matematiky môžeme využívať obidva prístupy. Využívanie kalkulačiek znižuje námahu žiaka, takže pri správnom uplatnení môže zjednodušiť a zrýchliť vnútorné procesy.

Náš webinár bude zdôrazňovať druhý prístup – ukážeme, že „so znalosťou matematiky sa žije ľahšie“. Ak sa túto pravdu podarí sprostredkovať žiakom a ich rodičom, učiteľom sa bude ľahšie žiť.

Lektor: prof. RNDr. Jozef Hvorecký, PhD.

Cena: 12 EUR

Pomoc asistenta učiteľa pri žiakoch so ŠVVP

11. mája
19:00 - 20:10

V tomto webinári dáme priestor pre prácu asistenta učiteľa pri žiakoch so ŠVVP. Ako by mala prebiehať príprava na prácu so žiakmi so ŠVVP na vyučovaní, ale aj v popoludňajších hodinách, v čase, keď sú deti v školských kluboch. Cieľom webinára je vyzdvihnúť potrebu práce asistenta učiteľa v triede a kooperáciu s učiteľom pri práci so žiakmi so ŠVVP.

Lektor: Mgr. Andrea Koristeková

Cena: 12 EUR

Žiak s poruchou autistického spektra (PAS) v praxi školstva

11. mája
19:00 - 20:10

Žiakov s diagnózou ako autizmus, Aspergerov syndróm...pribúda. Vo webinári získate vhľad do problematiky , ale najmä praktické rady, tipy ako pracovať so žiakom s PAS a ako spolupracovať
s jeho rodičmi. Čo má vedieť učiteľ/asistent učiteľa o žiakovi s PAS a prečo je to dôležité? 

Webinár je zameraný aj prakticky. Účastník môže komunikovať s lektorkou prostredníctvom online chatu - kladenie otázok už počas priebehu webinára je vítané.

Lektor: PhDr. Ľubomíra Dunčáková a Bc. et Bc. Diana Gerbocová

Cena: 12 EUR

Protidrogová prevencia na základnej škole

9. mája
19:00 - 20:10

Vo webinári si povieme ako realizovať protidrogovú prevenciu v základnej škole. Budeme sa venovať pojmu závislosť a jeho formám. Ukážeme si, ako sa so žiakmi rozprávať a viesť prevenciu v oblasti látkových i nelátkových závislostí.

Lektor: Mgr. Miroslava Priatková

Cena: 12 EUR

4 567

Vzdelaných pedagógov

127

Webinárov

12

Spolupracujúcich pedagógov