Webináre | Archív

Ponúkame vzdelávanie formou online seminárov na vybrané pedagogické, špeciálno-pedagogické, psychologické, právne a ďalšie témy prednášané skúsenými odborníkmi z praxe z pohodlia Vášho domova. A to všetko z pohodlia Vášho domova.

Po náročnom pracovnom dni ponúkame online semináre, stačí sa len prihlásiť na vybraný seminár a získať cenné informácie z vybranej témy. Počas webinára je priestor na Vaše otázky, semináre sú zároveň recenzované ďalším odborníkom z praxe. Po webinári máte prístup k materiálom a možnosť opätovne si prehrať záznam.

Po absolvovaní webinára získa každý účastník osvedčenie o absolvovaní vzdelávacej akcie, online podporu na 3 mesiace a materiály k preberanej téme.

Archív webinárov

Logopedická chvíľka v MŠ - rozvíjajúce aktivity

1. júna
19:00 - 20:10

Webinár poskytne stručný vhľad do vývinu reči u detí podľa rôznych vývinových období  a podľa jazykových rovín. Odkryjeme metódy a prístupy, rozvíjajúce aktivity, hry, cvičenia a námety rozčlenené taktiež podľa vývinových období (vrátane cvičení oromotoriky, prípravných cvičení na vyvodenie hlások,  rozvíjania slovnej zásoby, sluchového vnímania, fonematického uvedomovania). Súčasťou webinára bude ukážka pracovných listov, pracovných zošitov a logopedických pomôcok, vhodných pre deti v materských školách.

Lektor: PhDr. Denisa Bödöková

Cena: 12 EUR

Integrácia verzus inklúzia

31. mája
19:00 - 20:10

Častokrát sa tieto pojmy ešte zamieňajú, preto je potrebné si ich vyjasniť. Vo webinári sa o to pokúsime na praktických príkladoch. Čo predstavujú jednotlivé pojmy v prostredí MŠ, ZŠ. Inšpirácie, rady, tipy, ako „z integrácie spraviť inklúziu“.

Webinár je zameraný aj prakticky. Účastník môže komunikovať s lektorkami prostredníctvom online chatu - kladenie otázok už počas priebehu webinára je vítané.  Buďte súčasťou programu, pripravte si vaše otázky a problémové prípady z praxe.

Lektor: PhDr. Ľubomíra Dunčáková a Bc. et Bc. Diana Gerbocová

Cena: 12 EUR

Pohľad logopéda na rozvíjanie predmatematických a priestorových pojmov u detí v MŠ

29. mája
19:00 - 20:10

Vnímanie priestoru, spracovanie a zapamätanie si priestorových vzťahov má významný vplyv na mnoho ďalších činností. Úzko súvisí aj so základmi matematických predstáv, osvojovaním si predmatematických pojmov, ktoré sa podieľajú na školskej úspešnosti. Rozoberieme si činnosti vhodné na rozvíjanie priestorovej orientácie, predmatematických pojmov a predstáv u detí od 3 do 6 rokov. Ponúkneme ukážky pracovných listov, hier, činnosti a námetov na rozvíjanie týchto schopností podľa vývinových štádií.  

 

Lektor: PhDr. Denisa Bödöková

Cena: 12 EUR

Klimatická úzkosť, eko-emócie a aktívna nádej

25. mája
19:00 - 20:10

S klimatickou krízou sa spája mnoho negatívnych emócií, ktoré môžu prerásť až do depresie alebo iných duševných chorôb. Vo webinári si vysvetlíme, čo je to klimatická úzkosť, ako vzniká, aké sú s ňou spájané príznaky a koho postihuje najviac. Dozvieme sa, aké iné eko-emócie nás môžu potrápiť, predstavíme si koncept aktívnej nádeje, ktorá sa používa na zmiernenie týchto stavov a rozoberieme si aj to, za akých podmienok sa o klimatickej úzkosti rozprávať so žiakmi v triede.  

 

Lektor: Mgr. Patrícia Gajdošociová

Cena: 12 EUR

Hra a hračka ako prostriedok vzdelávania

25. mája
18:00 - 19:10

Akú rolu majú hračky v živote dieťaťa a aký význam má pre nich hra? Vo webinári sa budeme zaoberať práve touto témou. Ukážeme si množstvo netradičných hier, ktoré podporujú celostný rozvoj detí a majú veľký význam v rozvoji ich osobnosti.

 

Lektor: Mgr. Soňa Nemečkay

Cena: 12 EUR

Žiaci so ŠVVP na školách -ako s nimi pracovať a ako ich hodnotiť

23. mája
19:00 - 20:10

Vykonávať odborné činnosti v rámci špeciálnopedagogickej diagnostiky, individuálneho, skupinového alebo hromadného poradenstva a intervencie deťom a žiakom s mentálnym postihnutím, sluchovým postihnutím, zrakovým postihnutím, telesným postihnutím, s narušenou komunikačnou schopnosťou, autizmom alebo ďalšími pervazívnymi vývinovými poruchami, viacnásobným postihnutím, chorým alebo zdravotne oslabeným, s vývinovými poruchami a odborné činnosti spojené s reedukáciou porúch správania. Poskytovať špeciálnopedagogické poradenstvo a konzultácie zákonným zástupcom detí alebo žiakov a pedagogickým zamestnancom škôl a školských zariadení. V rámci inklúzie je nevyhnutné im vytvárať adekvátne podmienky na ich rast a napredovanie. No v rámci VV procesu spolu s intaktnými žiakmi to často býva náročné. Povieme si ako s nimi pracovať a na čo nesmieme zabudnúť.

Lektor: Mgr. Andrea Koristeková

Cena: 12 EUR

Preventívno-výchovné aktivity v prostredí základnej školy

22. mája
18:00 - 19:10

Vo webinári si povieme čo sú to preventívno-výchovné programy a ako ich vhodne realizovať v prostredí základnej školy. Ukážeme si, ako môžeme vytvoriť a prispôsobiť preventívno-výchovný program pre konkrétnu triedu. Budeme si hovoriť o tom, ako postupovať pri vedení žiakov. A ukážeme si konkrétne príklady preventívno-výchovných programov vhodných pre žiakov základných škôl.

Lektor: Mgr. Miroslava Priatková

Cena: 12 EUR

Rozvíjanie reči dieťaťa s mentálnym postihnutím

18. mája
19:00 - 20:10

Deti s mentálnym postihnutím a ich vývin reči, jeho úskalia, vplyv stupňa a formy mentálnej retardácie na reč. Reč dieťaťa z pohľadu všetkých jazykových rovín. Princípy rozvíjania reči - špecifiká logopedickej starostlivosti – námety, cvičenia a hry, pomôcky, pracovné listy pri rozvíjaní reči mentálne postihnutých detí v špeciálnych školách.

Lektor: PhDr. Denisa Bödöková

Cena: 12 EUR

Relaxačná jóga - uvoľnenie napätia deti

17. mája
18:00 - 19:10

Praktické tipy ako učiť deti nájsť v sebe kľud a harmóniu, uchovať si vedomie o svojej hodnote. Ako ich naučiť rozoznávať varovné signály tela a reagovať na nich.

Povieme si ako viesť deti k relaxácii. Ako uvoľniť telo pohybom, dotykom, vizualizáciou, zvnútornením.

Všetky techniky budú prispôsobené detskému vnímaniu.

 

 

Lektor: Ing. Bc. Ivona Mokcsay Končeková

Cena: 12 EUR

Identita dieťaťa v predškolskom období

16. mája
18:00 - 19:10

Identita dieťaťa sa formuje už od narodenia, a to vďaka rodičom, učiteľom, rovesníkom, teda každou sociálnou skupinou s ktorou dieťa trávi určitý čas. Často si to neuvedomujeme, ale prvotné formovanie osobnosti začína hodnotením - pozitívnym ale aj negatívnym, prostredníctvom ktorého si dieťa vytvára obraz o sebe samom. My dospelí sme tu preto, aby sme deťom poskytli pevné základy a istotu, počas dôležitého obdobia ktorým je detstvo.

Vo webinári sa budeme zaoberať predškolským obdobím (emočný, motivačný a sociálny vývin), ako pomôcť dieťaťu hľadať vlastnú identitu (spolupráca pedagóga s rodičom), negatívnymi frázami, ktoré narúšajú rozvoj identity i rôznymi aktivitami, ktorú sú pri hľadaní identity nápomocné. 

 

Lektor: Bc. Barbora Holubová

Cena: 12 EUR

4 567

Vzdelaných pedagógov

127

Webinárov

12

Spolupracujúcich pedagógov