Webináre | Archív

Ponúkame vzdelávanie formou online seminárov na vybrané pedagogické, špeciálno-pedagogické, psychologické, právne a ďalšie témy prednášané skúsenými odborníkmi z praxe z pohodlia Vášho domova. A to všetko z pohodlia Vášho domova.

Po náročnom pracovnom dni ponúkame online semináre, stačí sa len prihlásiť na vybraný seminár a získať cenné informácie z vybranej témy. Počas webinára je priestor na Vaše otázky, semináre sú zároveň recenzované ďalším odborníkom z praxe. Po webinári máte prístup k materiálom a možnosť opätovne si prehrať záznam.

Po absolvovaní webinára získa každý účastník osvedčenie o absolvovaní vzdelávacej akcie, online podporu na 3 mesiace a materiály k preberanej téme.

Archív webinárov

Ako riešiť konfliktné situácie medzi deťmi

17. júla 2024
18:00 - 19:10

Konflikt, kedy je prekážkou a naopak kedy je vhodný? Krátka definícia a priblíženie si témy konflikt (intrapersonálny, interpersonálny). Vznik a príčina konfliktov na 1. a 2. stupni ZŠ. Vhodné témy, odporúčania a aktivity na predchádzanie konfliktov v triede.

 

Lektor: Mgr. Dominika Spodniaková

Cena: 12 EUR

Žiak s Poruchou autistického spektra (PAS) v praxi školstva – „Ako vzdelávať autistu či Aspergera?“

17. júla 2024
20:00-22:00

Žiakov s diagnózou ako autizmus, Aspergerov syndróm...pribúda. Vo webinári získate vhľad do problematiky , ale najmä praktické rady, tipy ako pracovať so žiakom s PAS a ako spolupracovať s jeho rodičmi. Čo má vedieť učiteľ/asistent učiteľa o žiakovi s PAS a prečo je to dôležité?

Seminár je zameraný aj prakticky. Účastník môže komunikovať s lektorkou prostredníctvom online chatu - kladenie otázok už počas priebehu webinára je vítané.

Webinár je určený pre pedagogických pracovníkov a ďalších záujemcov o prednášané témy.

Lektor: PhDr. Ľubomíra Dunčáková a Bc. et Bc. Diana Gerbocová

Cena: 19 EUR

Depresia a úzkosť u detí

10. júla 2024
18:00-20:00

Webinár poskytne pedagógom a pedagogičkám vedomosti potrebné na identifikáciu a podporu žiakov a žiačok trpiacich depresiou a úzkosťou v školskom prostredí. Naučíme sa, ako rozpoznať prejavy, rizikové faktory, príčiny vzniku a rozdiely medzi depresiou a úzkosťou, ako efektívne spolupracovať s deťmi, ktoré trpia týmito duševnými poruchami, ako im vytvoriť podporné prostredie a nevynecháme ani otázku prevencie.

Lektor: Mgr. Patrícia Gajdošociová

Cena: 19 EUR

Ako pripraviť predškoláka do 1.ročníka

10. júla 2024
20:00-22:00

Dieťa by na konci predškolského vzdelávania malo byť zrelé nie len, čo sa týka kognitívnych schopností, ale aj osobnostne. Malo by byť samostatné, zodpovedné, vedieť dodržiavať pravidlá, udržať pozornosť. Byť emocionálne vyspelé. Čo sa týka kognitívnych schopností, tak má mať primerane rozvinutú vizuomotoriku a grafomotoriku, reč, sluchové a zrakové vnímanie, vnímanie času a matematických predstáv.

Lektor: Mgr. Andrea Koristeková

Cena: 19 EUR

Vzťahová väzba a možnosti skúmania vzťahového správania u detí

3. júla 2024
18:00-20:00

Počas webinára sa zameriame na typológiu vzťahového správania u detí, vývin vzťahovej väzby. Predstavíme sa metodiky, ktoré  môže využívať odborný zamestnanec pri práci s dieťaťom s narušením v oblasti vzťahovej väzby. Vzdelávanie je vhodné pre odborných zamestnancov.

Lektor: Mgr. Linda Cerjanová

Cena: 19 EUR

Nehovoriace dieťa - ako k nemu správne pristupovať

3. júla 2024
20:00-22:00

Počas webinára si odpovieme na otázky: prečo dieťa nerozpráva? má oneskorený vývin reči? Ako pristupovať k nehovoriacim deťom v MŠ, v domácom prostredí?  Aké oblasti ovplyvňujú vývin reči? V rámci terapeutického prístupu poukážeme na možnosti stimulácie verbálnej reči, na využitie prvkov augmentatívnej a alternatívnej komunikácie a ako pomôcť deťom, aby komunikovali.

Lektor: PhDr. Denisa Bödöková

Cena: 19 EUR

Raná intervencia z pohľadu logopéda

19. júna 2024
19:00 - 20:10

Poukážeme na oblasti, ktoré majú vplyv na vývin reči (hrubá motorika, zrak, sluch). Akým chybám sa vyvarovať, čo robiť, ak vývin reči sa oneskoruje. Aké sú možné deficity vo vývine reči. Ponúkneme komunikačné stratégie na rozvíjanie reči zo strany rodiča, pedagóga MŠ, ktoré nám pomôžu stať sa efektívnym komunikačným partnerom. Cvičenia a metódy na rozvíjanie reči u detí do 3 rokov, aké knihy a hračky používať v ranom veku.

 

Lektor: PhDr. Denisa Bödöková

Cena: 12 EUR

Dyslexia - praktické rady nielen do výučby

19. júna 2024
19:00 - 20:10

Tréning čítania je účinnejší vtedy, ak je realizovaný zaujímavými metódami, ktoré dieťa robí rado...Kto je dyslektik? Ako mu môže pomôcť rodič a ako pedagóg? Kedy začať a akým spôsobom? Príklady z praxe, pomôcky...

Na tieto a ďalšie vaše  otázky odpovie lektorka počas webinára  v prezentácii aj prostredníctvom chatu.

Lektor: PhDr. Ľubomíra Dunčáková a Bc. et Bc. Diana Gerbocová

Cena: 12 EUR

Komplexná vývinová trauma

18. júna 2024
18:00 - 19:10

Počas webinára budeme hovoriť o tom, čo je to komplexná vývojová trauma, ako vzniká a ako sa prejavuje v správaní dieťaťa. Vzdelávanie je vhodné pre pedagogických aj odborných zamestnancov.  

 

Lektor: Mgr. Linda Cerjanová

Cena: 12 EUR

Ako pochopenie nezmyslov pomáha rozvíjať zmysluplnú komunikáciu

17. júna 2024
19:00 - 20:10

Pre žiakov a študentov môžu aj najsamozrejmejšie poznatky vyznievať ako nezmysly – jednoducho preto, lebo im nerozumejú. Na praktických ukážkach vysvetlíme, ako (účelne vybranými) nezmyslami prilákať ich pozornosť a tým zvýšiť ich záujem dozvedieť sa o predmete viac.

V tomto prípade sa dá uvažovať aj o pokračovaní webinára, v ktorých by sme sa venovali „nezmyslom“ v oblastiach (či predmetoch) o ktoré by bol záujem zo strany učiteľov.

Lektor: prof. RNDr. Jozef Hvorecký, PhD.

Cena: 12 EUR

4 567

Vzdelaných pedagógov

127

Webinárov

12

Spolupracujúcich pedagógov