Webináre

Ponúkame vzdelávanie formou online seminárov na vybrané pedagogické, špeciálno-pedagogické, psychologické, právne a ďalšie témy prednášané skúsenými odborníkmi z praxe z pohodlia Vášho domova. A to všetko z pohodlia Vášho domova.

Po náročnom pracovnom dni ponúkame online semináre, stačí sa len prihlásiť na vybraný seminár a získať cenné informácie z vybranej témy. Počas webinára je priestor na Vaše otázky, semináre sú zároveň recenzované ďalším odborníkom z praxe. Po webinári máte prístup k materiálom a možnosť opätovne si prehrať záznam.

Po absolvovaní webinára získa každý účastník osvedčenie o absolvovaní vzdelávacej akcie, online podporu na 3 mesiace a materiály k preberanej téme.

KATEGORIE:

Špeciálno pedagogické témy Psychologické témy Pedagogické témy

Najnovšie webináre

Žiaci so ŠVVP - praktické rady do výuky

30. mája
19:00 - 20:10

Okrem bežných žiakov, na ktorých platia bežné vyučovacie postupy navštevujú ZŠ žiaci, u ktorých sú bežné vyučovacie postupy neefektívne, až neúčinné.  Práca s týmito žiakmi si vyžaduje odlišný pedagogický prístup, pretože títo žiaci sa nevedia prispôsobiť niektorým našim požiadavkám a očakávaniam. Na našom stretnutí si povieme konkrétne rady a postupy, ako so žiakmi so ŠVVP postupovať.

Lektor: Mgr. Andrea Koristeková

Cena: 12 EUR

Motivácia žiakov - pohľad scestovaného učiteľa

30. mája
19:00 - 20:10

Prednášajúci vyučoval v mnohých krajinách sveta, vrátane exotických ako India, Mexiko, Papua Nová Guinea, Spojené Arabské Emiráty. Tak zistil, že v mentalita žiakov a ich správaní sa odráža (okrem iného aj) prevládajúci spôsob výučby v danej krajine. Webinár bude teda niečo ako „pedagogický cestopis“ ukazujúci a vysvetľujúci, ako atmosféra v učebni reflektuje spoločenskú klímu a vzťahy účastníkov v nej – buď motivuje žiakov učiť sa alebo ich od toho odrádza.

Samozrejme, webinár poskytne obraz, ktorý je do veľkej miery subjektívny, lebo postavený na mojich osobných skúsenostiach. Verím však, že nepriamo ukáže, že vzdelávací systém je iba zrkadlom toho, čo sa (vo väčšom rozsahu) deje vo zvyšku spoločnosti.

Lektor: prof. RNDr. Jozef Hvorecký, PhD.

Cena: 12 EUR

Logopedická chvíľka v MŠ - rozvíjajúce aktivity

31. mája
19:00 - 20:10

Webinár poskytne stručný vhľad do vývinu reči u detí podľa rôznych vývinových období  a podľa jazykových rovín. Odkryjeme metódy a prístupy, rozvíjajúce aktivity, hry, cvičenia a námety rozčlenené taktiež podľa vývinových období (vrátane cvičení oromotoriky, prípravných cvičení na vyvodenie hlások,  rozvíjania slovnej zásoby, sluchového vnímania, fonematického uvedomovania). Súčasťou webinára bude ukážka pracovných listov, pracovných zošitov a logopedických pomôcok, vhodných pre deti v materských školách.

Lektor: PhDr. Denisa Bödöková

Cena: 12 EUR

Rozvíjanie rytmického cítenia prostredníctvom pohybu

31. mája
18:00 - 19:10

Vo webinári si ukážeme hry a aktivity zamerané na podporu rytmického cítenia, predstavíme si rôzne hudobno-pohybové hry s využitím rôznych pomôcok. Predstavíme si jednoduchú a praktickú pomôcku, ktorá deťom uľahčí naučiť sa jednoduchšie či zložitejšie tanečné choreografie.

 

Lektor: Mgr. Soňa Nemečkay

Cena: 12 EUR

Komunikácia s rodičmi problémových žiakov

1. júna
18:00-19:10

Všetci čo pracujeme s ľuďmi poznáme situácie, kedy náš bežný komunikačný štýl nepostačuje. Ak pred nami stojí človek, ktorý „nenačúva“ a neposkytuje objektívnu spätnú väzbu, stagnujeme v komunikačnej dynamike. Pokiaľ je témou rozhovoru dieťa, rodičia niekedy podvedome zapájajú obrany brániace adekvátnej komunikácii. Vo webinári lektorka prezentuje asertívne techniky komunikácie a individuálne prispôsobené stratégie podľa konkrétneho partnera v komunikácii. Zameriava sa na vylepšenie komunikácie pre motiváciu rodiča k spolupráci a obojstrannej spokojnosti.

Lektor: PhDr. Eva Baková

Cena: 12 EUR

Námety a tipy pri vypracovaní IVP pre žiaka s NKS

2. júna
19:00 - 20:10

Počas webinára sa oboznámime s témou Ako postupovať pri vypracovaní IVP pre žiaka s NKS (čo je obsahom IVP). Aké úľavy môže mať žiak s NKS na hodinách SJ, matematiky, cudzích jazykov, v náukových predmetoch. Zodpovieme si otázky: Aké kompenzačné pomôcky môže žiak používať? Ako žiaka hodnotiť? Ako s ním komunikovať počas vyučovania? V praktickej časti ponúkneme pomôcky pri vyučovaní – sémantické mapy, pomôcky pri učive gramatike, ukážky pracovných listov, pracovných zošitov a námety na prácu počas hodín ILI, RŠF.

Lektor: PhDr. Denisa Bödöková

Cena: 12 EUR

4 567

Vzdelaných pedagógov

127

Webinárov

12

Spolupracujúcich pedagógov

Záznamy webinárov

Detská kresba ako nástroj diagnostiky u detí v MŠ

26. mája
19:00 - 20:10

Webinár nám priblíži základné teoretické informácie o detskej kresbe a jej vývine. Bližšie si špecifikujeme kresbu v období predškolského veku a jej znaky. Zameriame sa možnosti orientačnej diagnostiky z detskej kresby  a varovné znaky napríklad pri sexuálnom zneužívaní, poruchách pozornosti, či mentálnej retardácií.

Lektor: Mgr. Veronika Nemčoková

Cena: 12 EUR

Ako zvládať sebapoškodzovanie v školskom prostredí?

25. mája
18:00 - 19:10

Webinár ponúka oboznámenie sa s prejavmi sebapoškodzovania na základných a stredných školách. Lektorka poukazuje na správnu identifikáciu takéhoto správania, odlíšenie jednotlivých prejavov od iných diagnóz, či problematiku rozvoja a udržiavania sebapoškodzovania. Zároveň sa vo webinári zohľadňujú možnosti spolupráce s rodičmi a odborníkmi.

Lektor: PhDr. Eva Baková

Cena: 12 EUR