Webináre

Ponúkame vzdelávanie formou online seminárov na vybrané pedagogické, špeciálno-pedagogické, psychologické, právne a ďalšie témy prednášané skúsenými odborníkmi z praxe z pohodlia Vášho domova. A to všetko z pohodlia Vášho domova.

Po náročnom pracovnom dni ponúkame online semináre, stačí sa len prihlásiť na vybraný seminár a získať cenné informácie z vybranej témy. Počas webinára je priestor na Vaše otázky, semináre sú zároveň recenzované ďalším odborníkom z praxe. Po webinári máte prístup k materiálom a možnosť opätovne si prehrať záznam.

Po absolvovaní webinára získa každý účastník osvedčenie o absolvovaní vzdelávacej akcie, online podporu na 3 mesiace a materiály k preberanej téme.

KATEGORIE:

Špeciálno pedagogické témy Psychologické témy Pedagogické témy

Najnovšie webináre

Programy žiakov so ŠVVP - nastavenie IVVP na celý školský rok

17. augusta
18:00-20:00

Vždy na začiatku školského roka sa stretávame s pedagógmi, rodičmi a aj celým inkluzívnym tímom pri tvorbe individuálneho vzdelávacieho programu pre žiakov so ŠVVP. Ak sa však chceme posúvať ku komplexnej podpore žiaka a školy na ceste k inkluzívnemu vzdelávaniu, potrebujeme poznať základné princípy jeho tvorby, významu a najmä praktického aplikovania. Význam IVP v živote škôl za posledné roky významne stúpol nielen vyšším počtom žiakov so ŠVVP, ale aj príchodom pedagogických asistentov  a školských podporných tímov. Ak je IVP vytvorený správne, môže byť vhodnou mapkou pri sprevádzaní žiaka v jeho triede na ceste k svojmu potenciálu. Najmä na začiatku nastavenia procesov. Ako, kedy a akým spôsobom si povieme na našom webinári.

Lektor: Mgr. Andrea Koristeková

Cena: 16 EUR

Čo ešte podporiť u nášho predškoláka?

24. augusta
20:00-22:00

Prázdniny sa chýlia pomaly ku koncu a vy máte doma malého predškoláka, ktorého čaká nástup do školy?  Práve teraz je vhodný čas podporiť ho vo všetkých oblastiach, ktoré v škole bude potrebovať, ale hlavne zamerať sa na jeho emocionálnu zrelosť. Poďme sa teda pozrieť nato, čo všetko je pre bezproblémový štart v škole dôležité ovládať, a ako jednotlivé schopnosti u dieťaťa rozvíjať. 

 

Lektor: Mgr. Veronika Nemčoková

Cena: 16 EUR

Žiak s narušenou komunikačnou schopnosťou na 1.stupni ZŠ

31. augusta
18:00-20:00

Počas webinára poukážeme na jazykové deficity u žiakov s poruchou výslovnosti, s narušeným vývinom reči. Budeme sa venovať námetom a konkrétnym cvičeniam na rozvíjanie týchto deficitov podľa jednotlivých jazykových rovín (lexikálno-sémantickej, morfologicko-syntaktickej, foneticko-fonologickej), súčasťou budú aj pracovné listy a zošity pre žiakov  1. stupňa s NKS (fixácia hlásky R, diferenciácia sykaviek v písanom texte, texty na precvičovanie sykaviek). V závere webinára ponúkneme odporúčania pre pedagógov počas výchovno-vzdelávacieho procesu pri prístupe k žiakom s NKS, pri klasifikácii a ich hodnotení.

Lektor: PhDr. Denisa Bödöková

Cena: 16 EUR

Muzikoterapia ako efektívny spôsob relaxácie

6. septembra
18:00 - 19:10

Oddychovať sa dá rôznymi spôsobmi, no nie všetky vedú k upokojeniu mysle i tela. Muzikoterapia je typ relaxácie, ktorý rozvíja naše zmysly, myslenie i cítenie a v neposlednom rade aj kreativitu. Vo webinári si predstavíme muzikoterapiu a jej druhy. Ukážeme si jej prínos pre ľudský organizmus. Povieme si, aký vplyv má muzikoterapia na žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami a ako ju môžeme takýmto žiakom predostrieť. V neposlednom rade sa ju naučíme efektívne využívať nielen vo vzdelávacom procese, ale aj v našich bežných životoch.

Lektor: Mgr. Miroslava Priatková

Cena: 12 EUR

Hyperaktívne dieťa - metódy sebauvedomenia a skľudnenia cez hru.

7. septembra
18:00 - 19:10

Niektoré deti nedokážu sedieť bez pohnutia dlhšie ako niekoľko sekúnd. Je pre nich ťažké skľudniť všetky neposedné myšlienky. Ukážeme si cvičenia, ktoré sú vhodné pre deti so syndrómom ADHD, dyslexie, poruchy autistického spektra. Mindfulness cvičenia môžu deťom pomôcť a budú ich baviť.

Pozornosť začína pri dýchaní. Radi sa zapoja do jogových hier, kedy sa uvoľnia a zažijú pocit pohody.

Cez vnímanie pocitov žabky, ktorá sa nenechá uniesť každým nápadom im ukážeme ako reagovať menej impulzívne.

"Osobná predpoveď počasia"- metóda ako si deti môžu uvedomiť a prijať svoje pocity a nálady.

Na záver ich naučíme "špagetový test". Pomôže deťom zrelaxovať hocikedy v priebehu dňa.

 

Lektor: Ing. Bc. Ivona Končeková

Cena: 12 EUR

Rozvíjanie sluchového vnímania u detí od 3-6 rokov

8. septembra
19:00 - 20:10

Praktický webinár – námety a cvičenia, činností a pracovné listy rozdelené podľa vekových kategórií a jednotlivých zložiek sluchového vnímania. Prejdeme si cvičenia na vnímanie rytmu, sluchovej analýzy a syntézy, sluchovej pamäte, sluchovej figúry a pozadia. Dôraz budeme klásť na pomôcky pre predškolákov, nakoľko sluchové vnímanie je jedným z dôležitých predpokladov osvojenia  si písania aj čítania.

 

Lektor: PhDr. Denisa Bödöková

Cena: 12 EUR

4 567

Vzdelaných pedagógov

127

Webinárov

12

Spolupracujúcich pedagógov

Záznamy webinárov

Vzdelávanie žiaka s PAS

3. augusta
18:00-20:00

Aké sú predpoklady úspešnej integrácie žiaka s PAS? Čo rozumieme pod „inakosťou“ jedinca s PAS? Poruchy správania alebo prejavy žiaka s Aspergerovým syndrómom?  Ako ich zvládať? Čo môže urobiť rodič a čo pedagóg? Na tieto otázky nájdete odpoveď  v prezentácii, plus príklady z praxe.

Webinár je zameraný aj prakticky. Účastník môže komunikovať s lektorkou prostredníctvom online chatu - kladenie otázok už počas priebehu webinára je vítané.

Lektor: PhDr. Ľubomíra Dunčáková a Bc. et Bc. Diana Gerbocová

Cena: 16 EUR

Cvičenia a hry pre deti s NKS od 3. do 6. rokov

27. júla
18:00-20:00

Praktický webinár so zameraním na rozvíjajúce aktivity, hry a cvičenia na rozvíjanie narušenej komunikačnej schopnosti. Stručný prehľad logopedických pomôcok, pracovných listov a zošitov. Cvičenia budú podľa jednotlivých jazykových rovín. V rámci foneticko-fonologickej roviny to budú oromotorické cvičenia, dýchacie a fúkacie cvičenia, cvičenia pri automatizácii správnej výslovnosti sykaviek, hlásky L a R. Ponúkneme aj cvičenia na rozvíjanie gramatických rovín, pri eliminovaní dysgramatizmov. Cvičenia na rozvíjanie slovnej zásoby, porozumenia reči. Rozvíjanie naratívnych schopností.

Lektor: PhDr. Denisa Bödöková

Cena: 16 EUR