Webináre

Ponúkame vzdelávanie formou online seminárov na vybrané pedagogické, špeciálno-pedagogické, psychologické, právne a ďalšie témy prednášané skúsenými odborníkmi z praxe z pohodlia Vášho domova. A to všetko z pohodlia Vášho domova.

Po náročnom pracovnom dni ponúkame online semináre, stačí sa len prihlásiť na vybraný seminár a získať cenné informácie z vybranej témy. Počas webinára je priestor na Vaše otázky, semináre sú zároveň recenzované ďalším odborníkom z praxe. Po webinári máte prístup k materiálom a možnosť opätovne si prehrať záznam.

Po absolvovaní webinára získa každý účastník osvedčenie o absolvovaní vzdelávacej akcie, online podporu na 3 mesiace a materiály k preberanej téme.

KATEGORIE:

Špeciálno pedagogické témy Psychologické témy Pedagogické témy

Najnovšie webináre

Muzikoterapia ako efektívny spôsob relaxácie

27. mája
18:00 - 19:10

Oddychovať sa dá rôznymi spôsobmi, no nie všetky vedú k upokojeniu mysle i tela. Muzikoterapia je typ relaxácie, ktorý rozvíja naše zmysly, myslenie i cítenie a v neposlednom rade aj kreativitu. Vo webinári si predstavíme muzikoterapiu a jej druhy. Ukážeme si jej prínos pre ľudský organizmus. Povieme si, aký vplyv má muzikoterapia na žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami a ako ju môžeme takýmto žiakom predostrieť. V neposlednom rade sa ju naučíme efektívne využívať nielen vo vzdelávacom procese, ale aj v našich bežných životoch.

Lektor: Mgr. Miroslava Priatková

Cena: 12 EUR

Krízová intervencia v škole

28. mája
18:00 - 19:10

 Webinár sa bude zaoberať stratégiami a postupmi krízovej intervencie, ktoré môžu učitelia a učiteľky využiť na poskytnutie okamžitej podpory a pomoci pri zvládaní rôznych druhov kríz u žiakov a žiačok. Okrem iného sa zameriame napríklad aj na zvládanie suicidálneho správania, či panických atakov.

 

Lektor: Mgr. Patrícia Gajdošociová

Cena: 12 EUR

Diagnostika grafomotorických porúch

28. mája
19:00 - 20:10

Grafomotorika a jej posudzovanie je dôležitou súčasťou diagnostiky pri posudzovaní školskej zrelosti. Diagnostika v poradenskej práci považuje zoznámenie sa detí s novými, zaujímavými činnosťami, ktoré vytvárajú priestor pre vlastnú hru, sebarealizáciu, rozvoj fantázie, kreativity, rozumového poznania ako saturáciu prirodzených potrieb dieťaťa. Webinár je zameraný na význam grafomotoriky v predškolskej diagnostike s dôrazom na predškolský vek. Zameriame sa na diagnostické metódy v predškolskom vzdelávaní a na vývojové fázy výtvarného prejavu a grafomotoriky, čo je to dysgrafia a aký je rozdiel medzi pohlaviami  grafomotorických poruchách a ich diagnostikovaní. Webinár je určený pre pedagógov v predprimárnych zariadeniach.

Lektor: Mgr. Stanislava Slováková

Cena: 12 EUR

Manažérske zručnosti pedagóga

28. mája
19:00 - 20:10

V tomto webinári sa budeme zaoberať potrebnými zručnosti dobrého pedagóga. Budeme ho vnímať ako „manažéra pedagogického tímu“, kde pod tímom rozumieme jednak triedu a jednak skupinu pedagógov.

Budeme sa venovať tomu, ako by mal vyzerať a pôsobiť pedagóg pre 3. tisícročie. Vysvetlíme, prečo sú v období rýchlych spoločenských zmien potrebné vlastnosti ako zodpovednosť, rovnosť, dôvera, otvorenosť, empatia – a na to, ako sa ich prostredníctvom buduje osobnosť a autorita. Zdôrazníme pritom úlohu „self-manažmentu“, t. j. teda uvedomenia si potreby byť konzistentný a viesť správnym smerom predovšetkým seba samého.

Lektor: prof. RNDr. Jozef Hvorecký, PhD.

Cena: 12 EUR

Plán profesijného rozvoja pre PZ a OZ

30. mája
19:00 - 20:10

Novela zákona pre predagogických a odborných zamestnancov sa zaoberá aj zmeny v oblasti profesijného rastu. Pedagogickí a odborní zamestnanci, pre ktorých je tento webinár určený, získajú počas 70 minúť rady a námety, ako postupovať pri tvorbe plánu osobného profesijného rozvoja tak, aby spĺňal podmienky na niekoľko rokov, ale ukážeme si aj to, ako na ročný plán vzdelávania. Je dôležité správne nastavenie plánu profesijného rozvoja, pretože v prípade záujmu o atestačnú skúšku, je jeho súčasťou. Súčasťou webinára budú aj praktické ukážky.

Lektor: Mgr. Stanislava Slováková

Cena: 12 EUR

Práca s introvertmi a extrovertmi v školskej triede

3. júna
18:00 - 19:10

Webinár sa zameria na identifikáciu a pochopenie charakteristík introvertov a extrovertov v kontexte vzdelávania, stratégie práce s nimi, ako aj na preskúmanie spôsobov, ako lepšie podporovať ich akademický úspech a subjektívnu pohodu v školskom prostredí.

 

Lektor: Mgr. Patrícia Gajdošociová

Cena: 12 EUR

4 567

Vzdelaných pedagógov

127

Webinárov

12

Spolupracujúcich pedagógov

Záznamy webinárov

Nesprávna výslovnosť hlások č, š, ž, c, s, z

22. mája
19:00 - 20:10

Kedy je vhodný čas začať s trénovaním týchto hlások? Ako správne postupovať, ak nám dieťa „šušle“? Ponúkneme ukážku prípravných cvičení na vyvodenie hlások, cvičenia sluchového vnímania a rozlišovania hlások. Súčasťou webinára bude ukážka pracovných listov, pracovných zošitov a logopedických pomôcok pri fixácii a automatizáci týchto hlások v bežnej reči, príklady hier a aktivít z dielne logopéda.

Lektor: PhDr. Denisa Bödöková

Cena: 12 EUR

Argumentácia a argumentačné fauly

16. mája
18:00 - 19:10

Argumenty a argumentácia. Sprevádza nás celý život. Argumentujeme v práci, v rodine, v škole, v partnerských vzťahoch ako aj v manželstve. Dnešná komplikovaná doba je zameraná hlavne na rýchlosť a efektivitu a z argumentácie sa stáva sťažnosť alebo prosba. V školách na všetkých stupňoch tomu nie je inak. Vedieť správne argumentovať je základom inteligentnej diskusie ako aj riešenia problému ale hlavne – pochopenia a rešpektovania jedného k druhému. Vysvetlíme si, čo je to argumentácia, predstavíme si základné argumentačné fauly, uvedieme príklady argumentácií ako aj prácu s EQ pri argumentačnom „súboji“ a mnoho iného. 

Lektor: Mgr. Peter Kolesík

Cena: 12 EUR