O projekte

Sme vzdelávací portál pre pedagógov, žiakov a ich rodičov, ktorý vznikol v auguste 2016 a ponúka multimediálne vzdelávacie prostredie, interaktívne výkladové hodiny a cvičenia, učebné pomôcky, online semináre a vzdelávanie, poradenstvo a vzdelávanie pre žiakov so špeciálnymi vzdelávacími potrebami a pre žiakov s odlišným materinským jazykom.

Našou víziou je modernizovať české školstvo a ponúknuť vzdelávanie štandardom 21. storočia. Viac o projekte

2015

Poradenstvo v oblasti špecifických porúch učenia a správania

2016

Multimediálne vzdelávanie, vyučovanie pomocou IPadov na prvom stupni ZŠ/p>

2017

Didaktické pomôcky pre žiakov so špeciálnymi vzdelávacími potrebami, tvorba prehľadových tabuliek učiva

2018

Multimediálne vzdelávanie – tvorba výukových hodín, interaktívnych cvičení

2019

Predstavenie projektu

2020

Prechádzame aj na Slovensko

O autorovi projektu

PhDr. Martin Staněk

Pedagóg, špeciálny pedagóg, výchovný poradca, lektor

Vyštudoval špeciálnu pedagogiku a učiteľstvo pre materské školy a prvý stupeň základných škôl, kvalifikáciu si doplnil aj pre výkon funkcie výchovného poradcu. Pracuje ako učiteľ a výchovný poradca na základnej škole a špeciálny pedagóg v špeciálne pedagogickom centre pre žiakov s postihnutím.

Profesijne sa zaoberá vzdelávaním žiakov so špecifickými poruchami učenia, reedukáciou špecifických porúch učenia a začleňovaním žiakov s odlišným materským jazykom do českého prostredia. Vo voľnom čase sa venuje divadlu a herectvu, vedie divadelný súbor a v rámci svojej profesie sa zameriava na dramaterapiu u žiakov s kombinovaným postihnutím.

PhDr. Martin Staněk - autor portálu vlavici.cz