1. Základné ustanovenia
  1. Správcom osobných údajov podľa čl. 4 bod 7 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a o voľnom pobyte týchto údajov (ďalej len: GDPR) je:

   Názov: V lavici s. r. o.
   Sídlo: Prosecká 524/26, 180 00, Praha 8 - Libeň
   IČ: 08 59 75 11
   Zapísaná: na Mestskom súde v Prahe, oddiel C, vložka 321 359
   Telefón: +420 778 444 208
   Email: info@vlavici.cz

    

  2. Kontaktné údaje správcu sú:info@vlavici.cz.
  3. Osobnými údajmi sú všetky informácie o identifikovanej alebo identifikovateľnej fyzickej osobe; identifikovateľná fyzickou osobou je fyzická osoba, ktorú možno priamo alebo nepriamo identifikovať, najmä odkazom na určitý identifikátor, napríklad meno, identifikačné číslo, lokačné údaje, sieťový identifikátor alebo jedného alebo viacerých faktorov špecifických fyzické, fyziologické, genetické, mentálnu, ekonomickú, kultúrnu alebo spoločenské identity tejto fyzickej osoby.
  4. Správca nemenoval poverenca pre ochranu osobných údajov.
 2. Zákonný dôvod spracovania osobných údajov
  1. Zákonným dôvodom spracovanie osobných údajov sa rozumie:
   • Plnenie zmluvy medzi Vami a správcom podľa čl. 6 ods. 1 písm. b) GDPR (ďalej len plnenie zmluvy)
   • Oprávnený záujem správcu na poskytovanie priameho marketingu (zasielanie obchodných oznámení a newsletterov) podľa čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR (ďalej len "Oprávnený záujem"),
   • Váš súhlas so spracovaním na účely poskytovania priameho marketingu (najmä pre zasielanie obchodných oznámení a newsletterov) podľa čl. 6 ods. 1 písm. a) GDPR v spojení s § 7 ods. 2 zákona č. 480/2004 Zb., o niektorých službách informačnej spoločnosti v prípade, že nedošlo k objednávke tovaru alebo služby (ďalej len "Súhlas").
  2. Zo strany správcu nedochádza k automatickému individuálnemu rozhodovaniu v zmysle čl. 22 GDPR. S takýmto spracovaním ste poskytol / a svoj výslovný súhlas.
 3. Účel spracovania, kategórie, zdroje a príjemcovia osobných dát
  Zákonný dôvod Účel Údaje Zdroj údajov Príjemcovia osobných údajov (spracovatelia)  
  Plnenie zmluvy Vybavenie objednávky a odpoveď na objednávku alebo dotaz zaslaný cez kontaktný formulár Osobné údaje klientov (kontaktne údaje) Kontaktný a objednávkový formulár Subdodávatelia, mailingové služby, cloudová úložiska, prepravné spoločnosti, platobné brány
  Oprávnený záujem Automatické odosielanie emailu E-mail Objednávkový formulár Webhostingová spoločnosť a služby pre rozosielanie e-mailov
  Oprávnený záujem Bežná analýza návštevnosti, odhaľovanie chýb serveru a prevencia podvodov a útokov na server Počas doby 50 mesiacov: Cookies tretích strán, pseudoanonymizované identifikátory registrovaných užívateľov ako UserID, IP adresy a údaje o prehliadaní webu. Pohyb užívateľov na webu, registrácia a vytvorenie anonymizovaného ID užívateľa, zobrazení stránky s chybou Google Analytics, webhostingové služby a prípadné ďalšie analytické služby
  Súhlas Cielená reklama (retargeting) Počas doby max. 13 mesiacov : Cookies tretích strán, IP adresy, údaje o prehliadači a údaje o prehliadaní webu Zobrazenie určitých stránok na webu Reklamné platformy umožňujúce retargeting (AdWordsSklik, Facebook)
  Oprávnený záujem Zaistenie správneho fungovania webu Cookies (technické) Prihlásenie do užívateľského účtu Webhostingové služby, subdodávatelia
 4. Doba uchovávania osobných údajov
  1. Pokiaľ nie je v predchádzajúcich bodoch uvedené inak, Správca uchováva osobné údaje:
   • po obdobie nevyhnutné na výkon práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu medzi Vami a správcom a uplatňovaní nárokov z týchto zmluvných vzťahov (po obdobie 15 rokov od ukončenia zmluvného vzťahu).
   • po obdobie, pokiaľ je odvolaný súhlas so spracovaním osobných údajov pre účely marketingu, ak sú osobné údaje spracovávané na základe súhlasu.
  2. Po uplynutí doby uchovávania osobných údajov správcu osobné údaje vymaže.
 5. Cookies
  1. Ak sú v bode III. medzi osobnými údajmi uvedené súbory cookies, platia pre ich spracovanie nasledujúce pravidlá.
   • Pravidlá pre používanie alebo zablokovanie cookies si môže každý užívateľ nastaviť vo svojom internetovom prehliadači, čím dáva najavo svoj súhlas s ich spracovaním. Môžete sa pozrieť na návod na zablokovanie cookies.
   • Používateľ si môže nastaviť povolenie alebo odmietnutie všetkých alebo len niektorých súborov cookies (napr. Cookies tretích strán). Zablokovanie súborov cookies môže mať negatívny vplyv na použiteľnosť webovej stránky a služby.
   • Na tomto webe je návštevníkom, ktorí súhlasia s umiestnením cookies do svojho prehliadača prostredníctvom patričného nastavené správanie ku cookies jednotlivých prehliadačov umiestnená informácia od nasledujúcich spoločností:
   • Ak podá námietku proti spracovaniu technických cookies potrebných pre fungovanie webových stránok, nemožno v takom prípade zaručiť plnú funkčnosť a kompatibilitu webových stránok.
 6. Príjemcovia osobných údajov (subdodávatelia správcu)
  1. Správca nemá v úmysle odovzdať získané osobné údaje tretej osobe.
 7. Práva
  1. Za podmienok stanovených v GDPR máte
   • právo na prístup k svojim osobným údajom podľa čl. 15 GDPR,
   • právo na opravu osobných údajov podľa čl. 16 GDPR, prípadne obmedzené spracovanie podľa čl. 18 GDPR,
   • právo na vymazanie osobných údajov podľa čl. 17 GDPR,
   • právo namietať proti spracovaniu podľa čl. 21 GDPR,
   • právo na prenosnosť údajov podľa čl. 20 GDPRprávo na prenosnosť údajov podľa čl. 20 GDPR,
   • právo odvolať súhlas so spracovaním písomne ​​alebo elektronicky na adresu alebo email správcu uvedený v čl. III týchto podmienok.
  2. Ďalej máte právo podať sťažnosť na Úrade pre ochranu osobných údajov v prípade, že sa domnievate, že bolo porušené Vaše právo na ochranu osobných údajov.
 8. Podmienky zabezpečenia osobných údajov
  1. Správca prehlasuje, že prijal všetky primerané technické a organizačné opatrenia na zabezpečenie osobných údajov.
  2. Správca prijal technické opatrenia na zabezpečenie dátových úložísk a úložísk osobných údajov v listinnej podobe.
  3. Správca prehlasuje, že k osobným údajom majú prístup iba ním poverenej osoby.
 9. Záverečné ustanovenia
  1. Odoslaním objednávky z internetového objednávkového formulára alebo vyplnením dopytového formulára potvrdzujete, že ste oboznámený / a s podmienkami ochrany osobných údajov a že je v celom rozsahu prijímate.
  2. S týmito podmienkami súhlasíte zaškrtnutím súhlasu prostredníctvom internetového formulára. Zaškrtnutím súhlasu potvrdzujete, že ste oboznámený / a s podmienkami ochrany osobných údajov a že je v celom rozsahu prijímate.
  3. Správca je oprávnený tieto podmienky zmeniť. Novú verziu podmienok ochrany osobných údajov zverejní na svojich internetových stránkach a zároveň Vám zašle novú verziu týchto podmienok na Vašu e-mailovú adresu, ktorú ste správcovi poskytol / a.

Tieto podmienky nadobúdajú účinnosť dňom 1. 3.2020