Efektivita v učení alebo ako ju docieliť

Mgr. Veronika Kalinová
internet

Spôsob akým sa učíme a osvojujeme si poznatky, má svoj základ už v našom ranom detstve. Na formovaní spôsobu učenia a osvojovania si poznatkov sa okrem iného podieľa aj to, ako a či vôbec nám naši rodičia čítali. Ukazuje sa, že pokiaľ rodičia svojim deťom čítajú od ich najútlejšieho veku, rozvíjajú u svojich detí pregramotnostné schopnosti, ktoré majú následne nespochybniteľný význam v prípade školskej gramotnosti ale aj budúcej školskej úspešnosti. Školská úspešnosť v mnohom závisí aj od pomeru medzi tým, koľko času sme si na učenie vyčlenili a preukázateľnými výsledkami v učení. Inak povedané školská úspešnosť priamo súvisí aj s efektívnym učením. V článku si povieme o spôsobe, akým je možné nastaviť podmienky učenia tak, aby sme dosiahli čo najvyššiu efektivitu.

Na začiatok je dobré povedať, že nie každý z nás sa učí rovnako. Vieme, že existujú rôzne štýly učenia a teda, že každému z nás v procese učenia vyhovuje niečo úplne iné. Rovnako tak existujú rôzne prístupy k štýlom učenia, ktoré robia problematiku učebných štýlov náročnejšou, a to z dôvodu, že sa v nej prelínajú rôzne názory, kategorizovanie, prístupy a podobne. Každopádne je na mieste uvažovať nad tým, ako aj v prípade, že každý z nás sa učí inak a vyhovuje mu pri učení niečo iné, dosiahnuť to, aby v konečnom výsledku bola efektivita prítomná u každého, kto sa o ňu usiluje. Je preto na mieste položiť si otázku, čo ovplyvňuje našu efektivitu učenia najvýraznejšie? V tejto súvislosti sa výskumne zistilo, že najvýraznejšie na našu efektivitu učenia vplýva spôsob akým sa dokážeme koncentrovať resp. podmienky, za akých sa učíme.                                                                                      

Judy Willis, neurologička a stredoškolská pedagogička, špecializujúca sa na výskum mozgu v oblasti učenia vo svojich zisteniach uvádza, že žiaci často nevedia adekvátne hospodáriť so svojim časom a sú presvedčení, že ich učenie je efektívne aj pri vykonávaní viacerých činností zároveň. Dôsledok takto vykonávaných činností, ktoré poznáme aj pod pojmom multitasking, má však z dlhodobého hľadiska negatívny dopad na kvalitu učenia, nehovoriac o strate primeranej koncentrácie pozornosti, narastajúcej únave prípadne až vyčerpanosti a mnohých ďalších aspektoch, ktoré multitasking so sebou prináša. Ako teda dosiahnuť efektívne učenie a následne aj výsledky?                                                                  

Riešením je v prvom rade sebareflexia, úprimnosť k sebe samému a túžba po zmene k lepšiemu. S týmto nastavením je možné pustiť sa do realizácie štvorstupňového prístupu (EXPLAIN-MOTIVATE-PROVE-GUIDE), ktorý dokáže pomôcť znížiť čas strávený multitaskingom a zvýšiť tak našu efektívnosť.  Poďme sa bližšie pozrieť na jednotlivé časti tohto prístupu.                                                                                                                               

1. EXPLAIN (vysvetliť) – je dobré pripomenúť si, že deti sa v mnohom učia sociálne a teda pozorovaním. V tejto súvislosti tak veľa zo svojho správania preberajú  u svojich rodičov, ktorí tiež sami často robia viac vecí zároveň ako napríklad pozerajú televíziu a “četujú“, rozprávajú sa s deťmi a smskujú, telefonujú, píšu mail a podobne. Dalo by sa preto povedať, že základom je ísť príkladom a teda ak chcem aby moje dieťa zlepšilo svoju efektivitu v učení, zlepším svoju efektivitu aj ja. Okrem toho, je možné hovoriť aj o benefitoch, ktoré to prináša rodine a síce, že dieťa si môže začať byť s rodičom bližšie práve vďaka tomu, že rodič prejaví svoju omylnosť/chybovosť, a túžbu k zmene cieľa, ktorým je zvýšenie efektivity, ktorý ma s dieťaťom spoločný.                                                                               

2. MOTIVATE (motivovať)  – pokiaľ sa rodič, dá na cestu zlepšenia efektivity spolu s dieťaťom, v motivačnej fáze  je žiaduce aby sa rodič spolu s dieťaťom zamysleli nad tým, čo robia najradšej vo svojom voľnom čase spolu ale aj osobitne. Cieľom tejto fázy je posilnenie vnímaných výhod singletaskingu (vykonávanie len jednej veci v konkrétny čas), za účelom stimulovania vnútornej resp. osobnej motivácie k zmene. Inak povedané, ak zmením a zlepším svoj manažment času, ostane mi viac voľného času na aktivity, ktoré robím rád/a sám/sama ale aj so svojimi rodičmi.                                                                                         

3. PROVE (dokázať) – tretia, a zároveň najdlhšia, fáza je tzv. vlastnou inventúrou. Čo si pod tým predstaviť? Realizácia inventúry prebieha tak, že v priebehu týždňa si žiak prípadne aj rodič robia záznamy, v rámci ktorých sedem dní sledujú svoju efektivitu pri multitaskingu a následne efektivitu počas siedmych dní realizujúc singletasking. Ziskom takejto inventúry je poznanie, že odstránenie rušivých elementov, vedie k zlepšeniu pamäte a zapamätávania, dokončenie úlohy trvá kratšie, k dispozícií je viac voľného času, menej dochádza k vnímaniu tlak či rozptýlenia. Takýmto spôsobom je možné menovať aj ďalšie benefity, ktoré sa inventúrou dosiahli a je možné o nich viesť diskusiu aj v detailoch, pričom je žiaduce si zároveň všímať aj rozdiely v stratégiách v učení.                                                             

4. GUIDE (sprevádzať) – sprevádzanie ide vo svojej podstate ruka v ruke v priebehu  celej uvádzanej intervenčnej aktivity. Pre potreby charakterizovania tejto fázy ju však pomyselne selektujeme. Ak by sme chceli konkrétne uviesť, čo sem priebežne v procese zaraďujeme  je to napríklad analýza svojho multitaskingu spolu s dieťaťom, všímanie si pokrokov, ktoré dieťa robí a priebežne ich vyzdvihovať,  pozitívne motivovať, všímať si prípadne zmeny v správaní dieťaťa, používanie hodnotenia seba a mnohé ďalšie. Rovnako tak to platí aj u rodiča, pokiaľ sa rozhodol na aktivite participovať.                                      

Opísaný model, považujeme sa pomerne jednoduchý spôsob, v rámci ktorého malá investícia v podobe sebareflexie svojich, nie vždy priznaných, neduhov v učení, prinesie veľký zisk nielen v stratégií učenia ale aj vo vyššie spomínaných rôznych oblastiach každodenného života nielen dieťaťa ale aj rodiny. Okrem toho spomínaný model je možné prispôsobiť podmienkam, v ktorých bude realizovaný. Je možné ho použiť  individuálne ale napríklad aj pri skupinovej forme, pri ktorej aj lektor, učiteľ prípadne odborný zamestnanec pracujú spolu so žiakmi resp. ak rodič nechce na aktivite participovať, môže jeho časť práce zastúpiť niektorí z menovaných pracovníkov.

 

Literatúra:

CIBÁKOVÁ, D. 2019. Rozvíjanie čitateľskej pregramotnosti u detí. In Gramotnost, pregramotnost a vzdělávaní. č. 2. ISSN 2533-7890 (On-line)

SALVOVÁ, A.2016. 8 dôvodov prečo multitasking nefunguje. Dostupné online na: https://biznisto.sk/precomultitasking-nefunguje/

 

WILLIS, J.2016. The High Costs of Multitasking for You and Your Kids. Dostupné online na: https://www.psychologytoday.com/us/blog/radical-teaching/201611/the-high-costs-multitasking-you-and-your-kids

 

Komentáre

Vložit komentár