Nadané dieťa? Akými znakmi spoznám nadané dieťa?

PhDr. Martin Staněk

Jemu sa to podarilo…“ konštatuje pani učiteľka po príchode do kabinetu a usmieva sa na kolegyňu. Rozpráva  historku z hodiny matematiky a farebne opisuje ako žiak Jozef (5. trieda) zvládol vypočítať všetky príklady ako prvý, a ešte vyžadoval pozornosť pani učiteľky. Takto nejako by to mohlo začať, musíme si však uvedomiť, že väčšina rozumovo nadaných detí prejavuje už od ranného veku nejakú schopnosť poznávania, ktorá sa prejavuje v dobrej pamäti, rýchlym myslením alebo  sústredenou pozornosťou. 

Ak  to bystrý rodič zvládne podchytiť  skoro a hľadá dostatočné podnety pre rozvoj, stáva sa, že potom pedagógovia často upozorňujú na žiakov, ktorí sa vynímajú určitým nadaniam. V opačnom prípade, ak nedochádza k rozvoju,  môže sa stať, že nadpriemerne úmerné schopnosti dieťaťa prichádzajú navnivoč, a naopak sa začne tvoriť deprivácia a frustrácia u dieťaťa k učeniu a vzdelávaniu. Uvedomme si niekoľko základných vecí, ktoré sú všeobecným návodom pre rozpoznávanie nadania:

·       Každé dieťa nemusí vykazovať kognitívne charakteristické črty nadaného jedinca.

·       Tieto charakteristické črty sú vnímané ako vývojové, tzn., že sa objavujú v rôznych etapách vývoja dieťaťa.

·       Charakteristiky je možné spozorovať len v situáciách,  kedy je dieťa zapojené do činnosti, ktorá ho baví a tým môže ukázať svoje schopnosti.

Rád by som uviedol základné a typické charakteristiky, ktoré nám vytvárajú  systém nadaného jedinca:

1.     Dieťa vie pracovať s abstraktnými symbolmi,  to znamená, že je schopné manipulovať so slovnými, matematickými a ďalšími symbolmi omnoho skôr ako dieťa rovnakého veku.

2.     Vhodná motivácia – nadaný jedinec sa nepotrebuje nutne motivovať známkami a pochvalou, ale naopak sa rád učí, má z toho veľké potešenie.

3.     Dlhodobo sa sústredí na jednu vec – dieťa, ktoré disponuje nadaním je schopné sa dlhodobo  sústrediť na konkrétnu činnosť.

4.     Výborná pamäť – väčšina nadaných detí má výbornú pamäť už od ranného veku je schopné si zapamätať čísla, roky, dátumy. Jedná sa o pamäť logickú – zrakovú a sluchovú.

5.     Veľká slovná zásoba, cit pre gramatickú stránku jazyka, rýchla čitateľská gramotnosť – deti s nadaním vynikajú dobrou slovnou zásobou, dokážu aktívne používať v rámci komunikácie omnoho viac slov. Majú dobrú gramatickú úroveň už od skorého veku správne skloňujú, časujú, používajú zámená. Nadaní žiaci skoro čítajú, poznajú písmenká a rozumejú textu.

6.     Nadané dieťa je zvedavé – rado sa zaujíma o veci okolo, zisťuje súvislosti, rado sa dozvedá nové informácie, s ktorými pracuje, ďalej ich používa a interpretuje.

7.     Preferuje samostatnú prácu – nadané dieťa je schopné pracovať samostatne, snaží sa nájsť vlastný spôsob riešení u predložených problémov. Nejedná sa o antisociálny spôsob správania, ako by sa mohlo zdať.

8.     Schopnosť vytvárania originálnych myšlienok, nadaní žiaci majú väčšinou myslenie presné organizované a dokážu sa prispôsobiť novým situáciám. Nad vecami premýšľajú hĺbavejšie ako ich rovesníci.

9.     Viac záujmov a hlbšie – nadaní jedinci majú často viacero záujmov, snažia sa poňať viacero odvetví, aby sa v nich zdokonaľovali. V opačnom prípade je možné, že sa nejakému záujmu venujú „hlbšie“, veľmi intenzívne.

10.  Často sa stáva, že nadaní jedinci majú výraznejší zmysel pre humor ako ich rovesníci, je to spôsobené tým, že nad vecami premýšľajú, hľadajú a vytvárajú nové situačné spojenie a dokážu zlučovať kľúčové myšlienky.

 

Týchto desať znakov by mohlo pomôcť pri určení, či máte doma alebo v triede nadané dieťa, pokiaľ je to tak, odporúčam sa zamerať na rozvoj jeho kognitívnych funkcií a snažiť sa pracovať s jeho nadaním.

Komentáre

Iva Heribanová

„Jemu sa to podarilo…“ konštatuje pani učiteľka po príchode do kabinetu a usmieva sa na kolegyňu. Rozpráva historku z hodiny matematiky a farebne opisuje ako žiak Jozef (5. trieda) zvládol vypočítať všetky príklady ako prvý, a ešte vyžadoval pozornosť pani učiteľky. Takto nejako by to mohlo začať, musíme si však uvedomiť, že väčšina rozumovo nadaných detí prejavuje už od ranného veku nejakú schopnosť poznávania, ktorá sa prejavuje v dobrej pamäti, rýchlym myslením alebo sústredenou pozornosťou. Ak to bystrý rodič zvládne podchytiť skoro a hľadá dostatočné podnety pre rozvoj, stáva sa, že potom pedagógovia často upozorňujú na žiakov, ktorí sa vynímajú určitým nadaniam. V opačnom prípade, ak nedochádza k rozvoju, môže sa stať, že nadpriemerne úmerné schopnosti dieťaťa prichádzajú navnivoč, a naopak sa začne tvoriť deprivácia a frustrácia u dieťaťa k učeniu a vzdelávaniu. Uvedomme si niekoľko základných vecí, ktoré sú všeobecným návodom pre rozpoznávanie nadania: · Každé dieťa nemusí vykazovať kognitívne charakteristické črty nadaného jedinca. · Tieto charakteristické črty sú vnímané ako vývojové, tzn., že sa objavujú v rôznych etapách vývoja dieťaťa. · Charakteristiky je možné spozorovať len v situáciách, kedy je dieťa zapojené do činnosti, ktorá ho baví a tým môže ukázať svoje schopnosti. Rád by som uviedol základné a typické charakteristiky, ktoré nám vytvárajú systém nadaného jedinca: 1. Dieťa vie pracovať s abstraktnými symbolmi, to znamená, že je schopné manipulovať so slovnými, matematickými a ďalšími symbolmi omnoho skôr ako dieťa rovnakého veku. 2. Vhodná motivácia – nadaný jedinec sa nepotrebuje nutne motivovať známkami a pochvalou, ale naopak sa rád učí, má z toho veľké potešenie. 3. Dlhodobo sa sústredí na jednu vec – dieťa, ktoré disponuje nadaním je schopné sa dlhodobo sústrediť na konkrétnu činnosť. 4. Výborná pamäť – väčšina nadaných detí má výbornú pamäť už od ranného veku je schopné si zapamätať čísla, roky, dátumy. Jedná sa o pamäť logickú – zrakovú a sluchovú. 5. Veľká slovná zásoba, cit pre gramatickú stránku jazyka, rýchla čitateľská gramotnosť – deti s nadaním vynikajú dobrou slovnou zásobou, dokážu aktívne používať v rámci komunikácie omnoho viac slov. Majú dobrú gramatickú úroveň už od skorého veku správne skloňujú, časujú, používajú zámená. Nadaní žiaci skoro čítajú, poznajú písmenká a rozumejú textu. 6. Nadané dieťa je zvedavé – rado sa zaujíma o veci okolo, zisťuje súvislosti, rado sa dozvedá nové informácie, s ktorými pracuje, ďalej ich používa a interpretuje. 7. Preferuje samostatnú prácu – nadané dieťa je schopné pracovať samostatne, snaží sa nájsť vlastný spôsob riešení u predložených problémov. Nejedná sa o antisociálny spôsob správania, ako by sa mohlo zdať. 8. Schopnosť vytvárania originálnych myšlienok, nadaní žiaci majú väčšinou myslenie presné organizované a dokážu sa prispôsobiť novým situáciám. Nad vecami premýšľajú hĺbavejšie ako ich rovesníci. 9. Viac záujmov a hlbšie – nadaní jedinci majú často viacero záujmov, snažia sa poňať viacero odvetví, aby sa v nich zdokonaľovali. V opačnom prípade je možné, že sa nejakému záujmu venujú „hlbšie“, veľmi intenzívne. 10. Často sa stáva, že nadaní jedinci majú výraznejší zmysel pre humor ako ich rovesníci, je to spôsobené tým, že nad vecami premýšľajú, hľadajú a vytvárajú nové situačné spojenie a dokážu zlučovať kľúčové myšlienky. Týchto desať znakov by mohlo pomôcť pri určení, či máte doma alebo v triede nadané dieťa, pokiaľ je to tak, odporúčam sa zamerať na rozvoj jeho kognitívnych funkcií a snažiť sa pracovať s jeho nadaním.

Vložit komentár